ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ВРАЗЛИВИХ СІМЕЙ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена проблемі удосконалення процесу підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціального супроводу вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти. Мета дослідження передбачала розроблення, теоретичне обґрунтування та експериментальну перевірку комплексу засобів підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціального супроводу вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше розроблено та теоретично обґрунтовано комплекс засобів підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціального супроводу вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти; визначено критерії та показники готовності майбутніх соціальних педагогів до соціального супроводу вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти; уточнено сутність понять «вразлива сім’я», «соціальний супровід», «соціально-педагогічна діяльність з соціального супроводу вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти», «підготовка майбутніх соціальних педагогів до соціального супроводу вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти»; подальшого розвитку набули засоби навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціального супроводу вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти, а також форми й методи соціально-педагогічної діяльності з соціального супроводу вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти. Практична значущість результатів дослідження полягає в доповненні робочих програм дисциплін із підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота (освітня програма (надалі – ОП) «Соціальна педагогіка») комплексом засобів підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціального супроводу вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти, що складається з: лекційного заняття на тему «Соціальний супровід вразливих сімей»; семінарсько-практичного заняття на тему «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до соціального супроводу вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти»; соціально-виховного заходу на тему «Соціальний супровід вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти». У першому розділі кваліфікаційної роботи представлено аналіз понять «вразлива сім’я», «соціальний супровід» (розкрито його особливості, функції, етапи), «соціально-педагогічна діяльність з соціального супроводу вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти» (проаналізовано сутність і виявлено особливості). Розроблено та теоретично обґрунтовано програму соціально-педагогічної діяльності з соціального супроводу вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти. У другому розділі кваліфікаційної роботи визначено поняття «підготовка майбутніх соціальних педагогів до соціального супроводу вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти», виявлено її структуру та особливості, розглянуто готовність соціальних педагогів до соціального супроводу вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти. З огляду на визначені особливості, розроблено та теоретично обґрунтовано комплекс засобів підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціального супроводу вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти. У третьому розділі розкрито особливості організації, етапи та висвітлено результати перевірки розробленого й апробованого комплексу засобів підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціального супроводу вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти. На констатувальному етапі на основі визначених критеріїв (когнітивний, ціннісно-мотиваційний, особистісний та діяльнісний) та відповідних їм показників було визначено рівень готовності майбутніх соціальних педагогів до соціального супроводу вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти в здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 23 Соціальна робота спеціальності 231 Соціальна робота (освітня програма «Соціальна педагогіка») Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, що підтвердило необхідність організації спеціальної роботи, спрямованої на підвищення рівня цієї готовності. Формувальний експеримент спрямовано на реалізацію розробленого комплексу засобів. На контрольному етапі дослідження було проведено підсумковий зріз задля визначення ефективності впровадження комплексу засобів підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціального супроводу вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти. The purpose of the study was to develop, theoretically substantiate and experimentally test a complex of means for preparation future social pedagogues for social support of vulnerable families in general secondary education institutions. The scientific novelty of the obtained results is that for the first time, the preparation of future social pedagogues for social support of vulnerable families in general secondary education institutions has been addressed. Criteria and indicators of readiness of future social pedagogues for social support of vulnerable families in general secondary education institutions are defined. The essence of the concepts «vulnerable family», «social support», «social-pedagogical activity of social support of vulnerable families in general secondary education institutions», and «training of future social pedagogues for social support of vulnerable families in general secondary education institutions» has been clarified. Further development of means of educational and methodological support for the preparation of future social workers for social support of vulnerable families in general secondary education institutions, as well as forms and methods of socio-pedagogical activities for social support of vulnerable families in general secondary education institutions. The practical significance of the research results lies in supplementing the work programs of disciplines for the training of first (bachelor) level higher education applicants in the specialty 231 Social Work (educational program «Social Pedagogy») with a set of training tools for future social workers for social support of vulnerable families in institutions of general secondary education: a lecture class on the topic «Social support of vulnerable families»; a seminar-practical class on the topic «Preparation of future social pedagogues for social support of vulnerable families in general secondary education institutions»; socio-educational event on the topic «The role of a social teacher of a general secondary education institution in providing social support for vulnerable families».
Опис
Ключові слова
вразлива сім’я, соціальний педагог, соціальний супровід, соціально-педагогічна діяльність, професійна підготовка, комплекс засобів, vulnerable family, social pedagogue, social support, socio-pedagogical activity, professional training, complex of means
Цитування
Ткаченко А. М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до соціального супроводу вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 231 Соціальна робота / А. М. Ткаченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. соц. роботи та соц. педагогіки. – Харків, 2024. – 84 с. : табл. + дод.
Колекції