ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 8 КЛАСУ З ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕКСТОЦЕНТРИЧНОГО ПІДХОДУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерському дослідженні на тему: «Формування лексичної компетентності учнів 8 класу з порушенням мовленнєвого розвитку за допомогою текстоцентричного підходу» досліджено та проаналізовано ефективність впровадження текстоцентричного підходу на уроках української мови у 8 класі, зокрема для формування лексичної компетентності в учнів з порушенням мовленнєвого розвитку. У дослідженні розглянуто поняття «лексична компетентність» в сучасній лінгводидактиці, описано лінгвістичні й психолінгвістичні основи навчання учнів з тяжкими порушеннями мовлення, а також проблеми формування лексичної компетентності в учнів з порушеннями мовленнєвого розвитку та подано шляхи формування лексичної компетентності в учнів з порушенням мовленнєвого розвитку та запропоновано завдання з формування лексичної компетентності за допомогою текстоцентричного підходу на уроках української мови у 8 класі. У дослідженні доведено, що робота з текстом, а саме текстоцентричний підхід, якнайкраще підходить для формування лексичної компетентності. Працюючи на уроках з текстовим матеріалом, учні можуть відслідковувати вживання тих чи інших лексичних одиниць, заміняти їх синонімами, добирати слова відповідно стилю та жанру, виправляти помилки вживання лексики, вставляти слова та ін. In the master's research on the topic: "Formation of lexical competence of 8th grade students with speech development disorders using a text-centric approach" the effectiveness of the introduction of the text-centric approach in Ukrainian language lessons in the 8th grade, in particular for the formation of lexical competence in students with speech development disorders, was investigated and analyzed. The study examines the concept of "lexical competence" in modern linguistic didactics, describes the linguistic and psycholinguistic foundations of teaching students with severe speech disorders, as well as the problems of forming lexical competence in students with speech disorders, presents ways of forming lexical competence in students with speech disorders, and suggests tasks on the formation of lexical competence using a text-centric approach in Ukrainian language lessons in the 8th grade. The work proves that working with the text, namely the text-centric approach, is best suited for the formation of lexical competence. Working in lessons with text material, students can track the use of certain lexical units, replace them with synonyms, choose words according to style and genre, correct vocabulary usage errors, insert words, etc.
Опис
Ключові слова
лексична компетентність, мовленнєвий розвиток, текстоцентричний підхід, lexical competence, speech development, text-centric approach
Цитування
Дараган Л. О. Формування лексичної компетентності учнів 8 класу з порушенням мовленнєвого розвитку за допомогою текстоцентричного підходу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Укр. мова і літ.) / Л. О. Дараган ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. українознав. і лінгводидактики ім. проф. О. Г. Муромцевої. – Харків, 2024. – 61 с. : іл.
Колекції