THE SUPPOSITIONAL MOOD AND SUBJUNCTIVE I IN COMPLEX SENTENCES. Методичні рекомендації з курсу практичної граматики англійської мови для студентів факультету іноземної філології

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Посібник присвячено вживанню The Suppositional Mood та Subjunctive I в складних реченнях, що є суперечливим питанням англійської граматики. У студентів виникають певні труднощі при вивченні та засвоєнні цього граматичного матеріалу, причиною чого є невідповідність граматичних систем рідних мов і англійської мови. Метою посібника є систематизувати різні випадки вживання The Suppositional Mood та Subjunctive I в складних реченнях. У першій частині надано теоретичний матеріал, представлений у таблицях, що надає можливість студентам швидко й якісно його засвоїти. Друга частина містить комплекс вправ для розвитку та закріплення навичок використання граматичних конструкцій у різноманітних мовленнєвих ситуаціях. Окремим розділом надаються відповіді, наявність яких є необхідним елементом для здійснення самоконтролю. Посібник адресований викладачам і студентам факультетів іноземної філології, а також може бути використаний як довідковий матеріал для широкого кола читачів, які вивчають англійську мову або працюють із нею. Руководство посвящено применению The Suppositional Mood и Subjunctive I в сложных предложениях, являющихся спорным вопросом английской грамматики. У студентов возникают определенные трудности при изучении и усвоении этого грамматического материала, причиной этого является несоответствие грамматических систем родным языкам и английскому языку. Целью руководства является систематизировать различные случаи применения The Suppositional Mood и Subjunctive I в сложных предложениях. В первой части представлен теоретический материал, представленный в таблицах, что дает возможность студентам быстро и качественно его усвоить. Вторая часть содержит комплекс упражнений для развития и закрепления навыков использования грамматических конструкций в различных речевых ситуациях. Отдельным разделом предоставляются ответы, наличие которых является необходимым элементом осуществления самоконтроля. Пособие адресовано преподавателям и студентам факультетов иностранной филологии, а также может быть использовано в качестве справочного материала для широкого круга читателей, изучающих английский язык или работающих с ним. The guide focuses on the application of The Suppositional Mood and Subjunctive I to complex sentences that are controversial in English grammar. Students have certain difficulties in studying and mastering this grammatical material, the reason for this is the inconsistency of grammatical systems with their native languages ​​and English. The aim of the guide is to systematize the various uses of The Suppositional Mood and Subjunctive I in complex sentences. The first part presents theoretical material presented in tables, which allows students to quickly and efficiently master it. The second part contains a set of exercises for developing and consolidating the skills of using grammatical structures in various speech situations. A separate section provides answers, the presence of which is a necessary element of self-control. The manual is addressed to teachers and students of the faculties of foreign philology, and can also be used as a reference material for a wide range of readers studying English or working with it.
Опис
Ключові слова
англійська мова, практична граматика, студенти, методичні рекомендації, английский язык, практическая грамматика, студенты, методические рекомендации, English, practical grammar, students, guidelines
Цитування
Смєлова С. В. The Suppositional Mood and Subjunctive I in Complex Sentences : метод. рек. з курсу практ. граматики англ. мови для студ. ф-ту інозем. філології / С. В. Смєлова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – 78 с.