Формування зв’язного мовлення у дошкільників з інтелектуальними порушеннями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз стану та особливостей мовленнєвої діяльності дітей з інтелектуальними порушеннями. Визначені форми, методи та прийоми формування фонетико-фонематичної сторони мовлення, лексико-граматичних навичок, діалогічного та монологічного мовлення дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Розроблено та експериментально апробовано корекційну програму, яка спрямована на розвиток зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з легким ступенем інтелектуальних порушень засобами казок К. Чуковського, які мають казкотерапевтичне значення. In the scientitic work, the theoretical analysis of the features of the modernized performance of children with intellectual derailments has been shown. The forms, methods and ways of the phonetic-phonemic aspects, lexical-grammatical tips, the dialogue and monologue skill of the children of preschool age with intellectual disabilities were. The program was worked out and experimentally tested, and it was adapted to the development of speech skill of the senior preschool age children with light intellectual disabilities by means of K.Chukovsky’s fairy-tales wich have fairy therapeutic meaning.
Опис
Ключові слова
діти дошкільного віку, інтелектуальні порушення, казкотерапія, зв’язне мовлення, корекція, preschool age children, intellectual disabilities, speech skill, correction
Цитування
Хомініч О. Г. Формування зв’язного мовлення у дошкільників з інтелектуальними порушеннями : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / О. Г. Хомініч ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоровʼя людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. – 204 с. : іл., табл. + дод.
Колекції