ЛІНГОПРАГМАТИЧНІ ФУНКЦІЇ СТИЛІСТИЧНИХ ФІГУР ТА РИТОРИЧНИХ ЗАСОБІВ В ОПОВІДАННЯХ В. БОРХЕРТА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дипломну роботу присвячено дослідженню лінгвопрагматичних функцій стилістичних фігур і риторичних засобів в оповіданнях В. Борхерта. Досліджено стильові домінанти художнього світу В. Борхерта, стилістичні ефекти фонетичних засобів, лексичні та синтаксичні засоби творення стилістичних фігур. Проаналізований у роботі матеріал може бути використаний на практичних заняттях з німецької мови, у теоретичних і практичних курсах з літературознавства, перекладознавства, стилістики. The thesis is devoted to the study of the linguistic and pragmatic functions of stylistic figures and rhetorical devices in the stories of V. Borchert. The stylistic dominants of the artistic world of V. Borchert, the stylistic effects of phonetic means, lexical and syntactic means of creating stylistic figures have been studied. The material analyzed in the work can be used in practical classes on the German language, in theoretical and practical courses in literary studies, translation studies, and stylistics.
Опис
Ключові слова
образність, художнє мовлення, стилістичні ефекти, синтаксичні засоби, стильові домінанти, лінгвістика, Борхерт В., imagery, artistic speech, stylistic effects, syntactic devices, stylistic dominants, linguistics, ontology, Borchert V.
Цитування
Мірошник Д. В. Лінгвопрагматичні функції стилістичних фігур і риторичних засобів в оповіданнях В. Борхерта: кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.022 Середня освіта (Мова і література (німецька)) / Д. В. Мірошник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. нім. і ром. філології. – Харків, 2022. – 88 с. : дод.
Колекції