Інновації в педагогічній освіті Норвегії: інтеграція науки та практики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Анотація
У тезах розглянуто сучасні інновації в педагогічній освіті Норвегії, розкрито поняття супервізор, супервізія, її мета, функції та значення для молодого спеціаліста. Зазначено специфіку роботи програм педагогічного супроводу. Зроблено висновок про важливість норвезької практики супроводу молодих педагогів та педагогів-студентів на початку трудової діяльності та під час практики, більш досвідченими спеціалістами. В тезисах рассмотрены современные инновации в педагогическом образовании Норвегии, раскрыто понятие супервизор, супервизия, ее цель, функции и значение для молодого специалиста. Указано специфику работы программ педагогического сопровождения. Сделан вывод о важности норвежской практики сопровождения молодых педагогов и педагогов-студентов в начале трудовой деятельности и во время практики, более опытными специалистами. The modern innovations in pedagogical education of Norway have been considered in the article. The concepts of “supervisor” and “supervision”; its purpose, functions and significance for the young specialist have been identified. The specifics of the work of pedagogical support programs have been indicated. The conclusion about the importance of the Norwegian practice of accompanying young teachers at the beginning of the work and and students teachers by more experienced professionals has been made.
Опис
Ключові слова
система педагогічної освіти Норвегії, наставництво, супервізія, супервізор, майбутні вчителі, магістерські роботи, система педагогического образования Норвегии, наставничество, супервизия, супервизор, будущие учителя, магистерские работы, system of pedagogical education in Norway, mentoring, supervision, supervisor, future teachers, master's work
Цитування
Трухан Г. В. Інновації в педагогічній освіті Норвегії: інтеграція науки та практики / Г. В. Трухан // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 241–243.