МЕХАНІЗМ ОБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТАМИ СЕКЦІЙ З ВИДІВ СПОРТУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-04-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ "ОВС"
Анотація
В ході факторного аналізу анкет студентів-першокурсників набору 2015 року виявлено різноманітні мотиваційні варіанти вибору, виявлено домінуючи мотиви прийняття рішення щодо індивідуального вибору студентами секцій з видів спорту. Використання методу аналізу ієрархії дозволяє об'єктивно обробити суб'єктивні переваги студентів (які не мають досвіду із занять спортом) при виборі навчальної секції за обраним видом спорту. В ходе факторного анализа анкет студентов-первокурсников набора 2015 выявлены различные мотивационные варианты выбора, обнаружено доминирующие мотивы принятия решения по индивидуальному выбору студентами секций по видам спорта. Использование метода анализа иерархии позволяет объективно обработать субъективные предпочтения студентов (которые не имеют опыта занятий спортом) при выборе учебной секции по выбранному виду спорта. During factor analysis of questionnaires set of first-year students in 2015 revealed various motivational choices found dominating motives decision on the individual choice of the students of the sports section. Using analysis hierarchy process can objectively subjective preferences of students (who do not have experience with sports) at the choice of the section of the chosen sport.
Опис
Ключові слова
студенти, пріоритети мотиваційного вибору, секція, ієрархічна модель, студенты, приоритеты мотивационного выбора, секция, иерархическая модель, students, priorities motivational choice, section, hierarchical model
Цитування
Цимбалюк Ж. О. Механізм об’єктивної оцінки індивідуального вибору студентами секцій з видів спорту / Ж. О. Цимбалюк, Л. В. Коник, В. А. Тихонова // Актуальні проблеми фізкультурної освіти : матеріали XІ електрон. наук. конф. (м. Харків, 28–29 квіт. 2016 р.) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. ‒ Харків : ОВС, 2016. ‒ С. 67‒69.