Методика формування мовної особистості на уроках розвитку зв'язного мовлення в 10 класі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Реформи в українській освіті націлені на виховання національно свідомої, усебічно розвиненої особистості, яка готова до активної життєдіяльності в умовах сьогодення, яка не тільки знає мову, а й вільно користується нею з урахуванням різноманітних ситуацій і дотриманням культури спілкування. Тому організація процесу навчання української мови потребує переосмислення відповідно до запитів суспільства та напрямів розвитку мовної освіти. Реформы в украинском образовании нацелены на воспитание национально сознательной, всесторонне развитой личности, готовой к активной жизнедеятельности в условиях, который не только знает язык, но и свободно пользуется им с учетом различных ситуаций и соблюдением культуры общения. Поэтому организация процесса обучения украинскому языку требует переосмысления в соответствии с запросами общества и направлений развития языкового образования. Reforms in Ukrainian education are aimed at fostering a nationally conscious, comprehensively developed personality, ready for active life in conditions that not only knows the language, but also freely uses it, taking into account various situations and respecting the culture of communication. Therefore, the organization of the process of teaching the Ukrainian language requires rethinking in accordance with the needs of society and the directions of development of language education.
Опис
Ключові слова
мовна особистість, уроки українсько мови, зв'язне мовлення, студентські роботи, языковая индивидуальностьь, уроки украинского язіка, связная речь, студенческие работы, linguistic personality, Ukrainian language lessons, coherent speech, student work
Цитування
Коваль О. М. Методика формування мовної особистості на уроках розвитку зв'язного мовлення в 10 класі / О. М. Коваль // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами Х Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 29 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 37–39.