Міжнародні правові акти як джерело правового регулювання соціального захисту співробітників правоохоронних органів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-2
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано, що серед нормативних правових актів щодо соціального захисту працівників правоохоронних органів значне місце займають відомчі нормативні правові акти. В основному вони стосуються порядку надання окремих заходів соціального захисту, проте іноді містять і норми матеріального права. Особливо багато відомчих актів видано з питань додаткових виплат співробітникам. Специфічним правовим джерелом соціального захисту співробітників правоохоронних органів є судова практика. Суди загальної юрисдикції мають позитивний вплив на правотворчість і правозастосування у сфері соціального захисту співробітників правоохоронних органів. В статье проанализировано, что среди нормативных правовых актов социальной защиты работников правоохранительных органов значительное место занимают ведомственные нормативные правовые акты. В основном они касаются порядка предоставления отдельных мер социальной защиты, однако иногда содержат и нормы материального права. Особенно многие ведомственные акты выданы по вопросам дополнительных выплат сотрудникам. Специфическим правовым источником социальной защиты сотрудников правоохранительных органов является судебная практика. Суды общей юрисдикции оказывают положительное влияние на правотворчество и правоприменение в сфере социальной защиты сотрудников правоохранительных органов. The article analyzes that among the normative legal acts on social protection of law enforcement officers a significant place is occupied by departmental normative legal acts. They mainly concern the procedure for granting certain social protection measures, but sometimes also contain substantive law. Especially many departmental acts are issued on additional payments to employees. Judicial practice is a specific legal source of social protection for law enforcement officers. Courts of general jurisdiction have a positive impact on lawmaking and law enforcement in the field of social protection of law enforcement officers.
Опис
Ключові слова
міжнародні правові акти, джерела права, соціальний захист, співробітники правоохоронних органів, аспірантські роботи, международные правовые акты, источники права, социальная защита, сотрудники правоохранительных органов, аспирантские работы, international legal acts, sources of law, the social protection, law enforcement officers, graduate work
Цитування
Альошин В. В. Міжнародні правові акти як джерело правового регулювання соціального захисту співробітників правоохоронних органів / В. В. Альошин // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 146–149.