Використання фразеологізмів у повсякденному житті на початку ХХІ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було проаналізовано використання фразеологізмів у повсякденному житті на початку ХХІ ст. Сучасна українська мова завдяки фразеологізмам стає різнобарвною, неповторною, автентичною. Головні ознаки фразеологізмів – влучність, крилатість, дотепність, цілісність, відтворюваність. Використання фразеологізмів в повсякденному житті починається з дитинства, родини та школи, адже сталі вирази поєднують дотепність і глибину думки, допомагають лаконічно та змістовно передавати великі обсяги інформації, розвивають фантазію та креативність. Автором было проанализировано использование фразеологизмов в повседневной жизни в начале XXI века. Современный украинский язык благодаря фразеологизмам становится разноцветным, неповторимым, аутентичным. Главные признаки фразеологизмов – меткость, крылатость, остроумие, целостность, воспроизводимость. Использование фразеологизмов в повседневной жизни начинается с детства, семьи и школы, ведь постоянные выражения сочетают остроумие и глубину мысли, помогают лаконично и содержательно передавать большие объемы информации, развивают фантазию и креативность. The author has analysed the use of phraseological expressions in everyday life at the beginning of the XXI century. The modern Ukrainian language becomes colourful, unique and authentic thanks to phraseological expressions. The main features of idioms are aptness, wingedness, wit, consistency and reproducibility. The use of idioms in everyday life starts from childhood, family and school, because constant expressions combine wit and depth of thought, help to convey large amounts of information succinctly and meaningfully, and develop imagination and creativity.
Опис
Ключові слова
фразеологізми, сучасна українська мова, мовознавство, студентські роботи, фразеологизмы, современный украинский язык, языкознание, студенческие работы, phraseological units, modern ukrainian language, linguistics, student works
Цитування
Правник В. Використання фразеологізмів у повсякденному житті на початку ХХІ ст. / В. Правник // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 63.