Управління формуванням міжкультурної компетентності майбутніх учителів хореографії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні засади управлінської діяльності з формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів хореографії, а саме: суть, структуру, критерії сформованості міжкультурної компетентності та підходи до управління формуванням цього феномену. Проаналізовано стан управлінської діяльності, за результатами діагностики складено цільовий проєкт з удосконалення визначеного аспекту управління. Проведено експертизу цільового проєкту та умов його впровадження. The paper investigates the theoretical foundations of management activities for the formation of intercultural competence of future choreography teachers, namely: the essence, structure, criteria for the formation of intercultural competence and approaches to managing the formation of this phenomenon. The state of management activity is analyzed, according to the results of diagnostics the target project on improvement of the certain aspect of management is made. An examination of the target project and the conditions of its implementation was conducted.
Опис
Ключові слова
міжкультурна компетентність, учитель хореографії, управління, формування, цільовий проєкт, intercultural competence, choreography teacher, management, formation, target project
Цитування
Тіщенко О. М. Управління формуванням міжкультурної компетентності майбутніх учителів хореографії : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / О. М. Тіщенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 68 с. : іл. ; табл. + дод.
Колекції