Інтеграційні підходи до організації освітнього процесу з дітьми дошкільного віку

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-12-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті зроблено огляд сучасних підходів до визначення понять «інтеграція», «інтеграційний підхід», «інтегровані заняття», встановлено їх співвідношення. Визначено, можливості інтегрованих занять для розвитку пізнавальних здібностей дошкільнят. В статье сделан обзор современных подходов к определению понятий «интеграция», «интеграционный подход», «интегрированные занятия» их соотношение. Определено, возможности интегрированных занятий для развития познавательных способностей дошкольников.The article reviews current approaches to definition the concepts of "integration", "integration approach", "integrated classes", established their ratio. The possibilities of integrated classes for development are determined cognitive abilities of preschoolers.
Опис
Ключові слова
інтеграція, вихователь, дитина, освіта, интеграция, воспитатель, ребенок, образование, integration, educator, child, education
Цитування
Бабак А. А. Інтеграційні підходи до організації освітнього процесу з дітьми дошкільного віку / А. А. Бабак // Дошкільна освіта у сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації : матеріали VI наук.-практ. конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищої освіти ф-ту дошкільної освіти, Харків, 16 груд. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Н. Г. Тарарак]. – Харків : ХНПУ, 2021. – Ч. 1. – С. 6–12.