Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7350
Title: Інтеграційні підходи до організації освітнього процесу з дітьми дошкільного віку
Other Titles: Интеграционные подходы к организации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста
Integration approaches to the organization of the educational process with preschool children
Authors: Бабак, А. А.
Keywords: інтеграція
вихователь
дитина
освіта
интеграция
воспитатель
ребенок
образование
integration
educator
child
education
Issue Date: 16-Dec-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Бабак А. А. Інтеграційні підходи до організації освітнього процесу з дітьми дошкільного віку / А. А. Бабак // Дошкільна освіта у сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації : матеріали VI наук.-практ. конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищої освіти ф-ту дошкільної освіти, Харків, 16 груд. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Н. Г. Тарарак]. – Харків : ХНПУ, 2021. – Ч. 1. – С. 6–12.
Abstract: В статті зроблено огляд сучасних підходів до визначення понять «інтеграція», «інтеграційний підхід», «інтегровані заняття», встановлено їх співвідношення. Визначено, можливості інтегрованих занять для розвитку пізнавальних здібностей дошкільнят. В статье сделан обзор современных подходов к определению понятий «интеграция», «интеграционный подход», «интегрированные занятия» их соотношение. Определено, возможности интегрированных занятий для развития познавательных способностей дошкольников.The article reviews current approaches to definition the concepts of "integration", "integration approach", "integrated classes", established their ratio. The possibilities of integrated classes for development are determined cognitive abilities of preschoolers.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7350
Appears in Collections:Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бабак_стаття.doc4.41 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.