Традиції козацької педагогіки як засіб виховання школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті схарактеризовані основні компоненти системи козацької педагогіки й можливості застосування її традицій для навчання та виховання учнів у сучасній загальноосвітній школі. На сучасному етапі розвитку освіти особливої актуальності набули проблеми відродження системи національного виховання. Принцип національного виховання потребує реалізації вимог культуровідповідності та етновідповідності виховного процесу, що передбачає розвиток національного духу, менталітету, характеру, психології, традиційної родинно-побутової культури, способу життя. Цілісна система козацької педагогіки становить скарбницю ідей, які мають бути досліджені, проаналізовані щодо можливості їх використання для виховання молоді в сучасних умовах. The article characterizes the main components of the Cossack pedagogy system and the possibility of using its traditions for teaching and educating students in a modern secondary school. At the current stage of education development, the problems of reviving the system of national education have become particularly relevant. The principle of national education requires the implementation of the requirements of cultural conformity and ethnic conformity of the educational process, which involves the development of the national spirit, mentality, character, psychology, traditional family and household culture, lifestyle. The comprehensive system of Cossack pedagogy is a treasure trove of ideas that must be researched and analyzed for the possibility of using them to educate young people in modern conditions.
Опис
Ключові слова
традиції, козацька педагогіка, національне виховання, traditions, Cossack pedagogy, national education
Цитування
Дейниченко Г. В. Традиції козацької педагогіки як засіб виховання школярів / Г. В. Дейниченко, А. В. Кукленко // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Л. І. Білоусова, О. А. Жерновнікова, Н. В. Олефіренко]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип.14. – С. 95–97.