РЕСУРСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито елементи ресурсного підходу в становленні особистості студента вищого навчального закладу. Зазначено, що ресурсний підхід дає можливість здійснювати цільове планування розвитку майбутнього фахівця не лише з позицій сьогодення, а й із позицій перспективи, спираючись на зону близьких і далеких можливих змін, здійснюючи варіативне прогнозування, коли визначаються умови, засоби, зміст, джерела (ресурси) розвитку. Ресурсний підхід сприяє формуванню мотивації до успішної діяльності, становленню системи ціннісних орієнтирів, інтенсивному формуванню спеціальних здібностей, пов’язаних із професіоналізацією. В статье раскрыты элементы ресурсного подхода в становлении личности студента высшего учебного заведения. Указано, что ресурсный подход дает возможность осуществлять целевое планирование развития будущего специалиста не только c позиций настоящего, а и c позиций перспективы, опираясь на зону ближайших и далеких возможных изменений, осуществляя вариативное прогнозирование, когда определяются условия, средства, содержание, источники (ресурсы) развития. Ресурсный подход содействует формированию мотивации к успешной деятельности, становлению системы ценностных ориентиров, интенсивному формированию специальных способностей, связанных с профессионализацией. The article deals with elements of the resource-based approach in personality formation of university students. It is stated that the resource-based approach provides an opportunity to target planning of future teacher development not only from present day perspective but also from future time perspective basing on the range of short-term and long-term possible changes, carrying out variant forecasting when conditions, means, the content, resources of development are determined. Resource-based approach contributes to formation of motivation for successful work, establishment of a system of values, intensive formation of special abilities related to professionalization.
Опис
Ключові слова
ресурсний підхід, розвиток особистості, резервні можливості, фізіологічний ресурс, психологічний ресурс, освітньо-професійний ресурс, ресурсный подход, развитие личности, резервные возможности, физиологический ресурс, психологический ресурс, образовательно-профессиональный ресурс, resource-based approach, personality formation, spare capacities, physiological resource, psychological resource, educational and professional resource
Цитування
Микитюк С. О. Ресурсний підхід у підготовці майбутніх фахівців / С. О. Микитюк // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія : [зб. наук. пр.] / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Кузнєцов М. А. (голов. ред.) та ін.]. - Харків : ХНПУ, 2016. - Вип. 53. - С. 135-144.