Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/180
Title: РЕСУРСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Authors: Микитюк, С. О.
Keywords: ресурсний підхід
розвиток особистості
резервні можливості
фізіологічний ресурс
психологічний ресурс
освітньо-професійний ресурс
ресурсный подход
развитие личности
резервные возможности
физиологический ресурс
психологический ресурс
образовательно-профессиональный ресурс
resource-based approach
personality formation
spare capacities
physiological resource
psychological resource
educational and professional resource
Issue Date: 2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Микитюк С. О. Ресурсний підхід у підготовці майбутніх фахівців / С. О. Микитюк // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія : [зб. наук. пр.] / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Кузнєцов М. А. (голов. ред.) та ін.]. - Харків : ХНПУ, 2016. - Вип. 53. - С. 135-144.
Abstract: У статті розкрито елементи ресурсного підходу в становленні особистості студента вищого навчального закладу. Зазначено, що ресурсний підхід дає можливість здійснювати цільове планування розвитку майбутнього фахівця не лише з позицій сьогодення, а й із позицій перспективи, спираючись на зону близьких і далеких можливих змін, здійснюючи варіативне прогнозування, коли визначаються умови, засоби, зміст, джерела (ресурси) розвитку. Ресурсний підхід сприяє формуванню мотивації до успішної діяльності, становленню системи ціннісних орієнтирів, інтенсивному формуванню спеціальних здібностей, пов’язаних із професіоналізацією. В статье раскрыты элементы ресурсного подхода в становлении личности студента высшего учебного заведения. Указано, что ресурсный подход дает возможность осуществлять целевое планирование развития будущего специалиста не только c позиций настоящего, а и c позиций перспективы, опираясь на зону ближайших и далеких возможных изменений, осуществляя вариативное прогнозирование, когда определяются условия, средства, содержание, источники (ресурсы) развития. Ресурсный подход содействует формированию мотивации к успешной деятельности, становлению системы ценностных ориентиров, интенсивному формированию специальных способностей, связанных с профессионализацией. The article deals with elements of the resource-based approach in personality formation of university students. It is stated that the resource-based approach provides an opportunity to target planning of future teacher development not only from present day perspective but also from future time perspective basing on the range of short-term and long-term possible changes, carrying out variant forecasting when conditions, means, the content, resources of development are determined. Resource-based approach contributes to formation of motivation for successful work, establishment of a system of values, intensive formation of special abilities related to professionalization.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/180
Appears in Collections:Кафедра психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Микитюк.pdf238.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.