PEDAGOGICAL POTENTIAL OF THE ANATOMICAL EDUCATIONAL MUSEUM OF THE HIGHER MEDICAL ESTABLISHMENT

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Background. Human Anatomy discipline is the basis for all medicine, thus, requires huge attention of educators in order to improve and optimize the educational process. Nowadays anatomical museum is not just a scientific, but also a cultural institution. In addition to the traditional and demonstrational functions of the exhibition, the museum becomes a learning environment, research and development center, center of education and leisure. The museum must play the role of an educational tool and emphasize the importance of science in a modern society, also it should create favorable conditions for the development of creative abilities of the students. Purpose. To raise awareness of the development of scientific, pedagogical and cultural competence of Human Anatomy educational museums all over the World. Methodology. Overview of the history of the human anatomy department of Kharkiv National Medical University (KhNMU), introduction of the importance of educational museums digitalization, analysis and systematization of the educational museum sections. Results. Proposition of number of measures that could contribute to the realization of the pedagogical potential of the educational museums and Human Anatomy Department of KhNMU in particular. Conclusion. The study leads to the conclusion that the pedagogical potential of the educational museum of human anatomy is to ensure the unity of theoretical and practical training of students, the formation of analytical thinking, observation, research skills, education of values in the subject and profession in general. Навчальна дисципліна «Анатомія людини» є основоположною у фаховій підготовці майбутніх лікарів. Це вимагає від професорсько-викладацького складу закладів вищої медичної освіти оптимального використання в освітньому процесі не лише традиційних й інноваційних методів і технологій навчання, але й педагогічного потенціалу засобів навчання, зокрема експонатів анатомічного музею. Сьогодні анатомічний музей закладу вищої медичної освіти – це не лише освітній, науковий, але й культурний центр. Крім демонстраційних функцій експонатів, музей виконує функції навчального середовища, науково-дослідного центру, центру освіти та дозвілля. Музей відіграє роль навчального засобу, популяризує значення анатомії як науки в суспільстві, а також створює сприятливі умови для розвитку дослідницьких і творчих здібностей здобувачів освіти. Мета. Схарактеризувати педагогічний потенціал Анатомічного музею Харківського національного медичного університету й підвищити обізнаність науковців, здобувачів медичної освіти, широкого загалу щодо дослідницьких, освітніх та просвітницьких функцій навчальних музеїв анатомії людини у всьому світі. Методологія. У процесі дослідження використано комплекс загальнонаукових методів, як-от: аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, систематизація, класифікація. Результати. Схарактеризовано досвід реалізації Анатомічним музеєм Харківського національного медичного університету таких функцій: навчальної, дослідницької, культурно-просвітницької. Висновки. Дослідження дозволяє зробити висновок, що педагогічний потенціал навчального музею анатомії людини полягає перш за все у забезпеченні єдності теоретичної та практичної підготовки майбутніх лікарів, формуванні в них аналітичного мислення, спостережливості, дослідницьких умінь, виховання цінностей у професійній діяльності. Окрім того, музей слугує осередком популяризації анатомічних знань у суспільстві.
Опис
Ключові слова
anatomy, education, educational museum, pedagogical potential, preparation of doctors, анатомія, освіта, анатомічний музей, педагогічний потенціал, підготовка лікарів
Цитування
Pedagogical potential of the anatomical educational museum of the higher medical establishment / L. Zelenska, O. Vovk, M. Lyutenko, O. Avilova // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – Вип. 58. – С. 137–149.