МЕДІА ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Випускна кваліфікаційна робота присвячена застосуванню медіатехнологій в початковій школі як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів. У роботі розкрито сутність поняття «пізнавальна діяльність молодших школярів», зокрема розкрито особливості активізації пізнавальної діяльності молодших школярів у процесі навчання. Здійснено емпіричне дослідження активізації пізнавальної діяльності молодших школярів засобами медіатехнологій, проаналізовано результати емпіричного дослідження та надано методичні рекомендації з підготовки та проведенню уроків з використанням засобів медіатехнологій для активізації пізнавальної діяльності молодших школярів. Результатом проведеного емпіричного дослідження стало доведення теоретичної значимості досліджуваного питання, що дозволяє збагатити та поглибити знання у сфері активізації пізнавальної діяльності молодших школярів засобом використання медіатехнологій. The graduation thesis is devoted to the application of media technologies in primary school as a means of activating the cognitive activity of students. The work reveals the essence of the concept of «cognitive activity of younger schoolchildren», in particular, reveals the features of activation of cognitive activity of younger schoolchildren in the learning process. An empirical study of the activation of the cognitive activity of younger schoolchildren by means of media technologies was carried out, the results of the empirical study were analyzed and methodological recommendations were provided for the preparation and conduct of lessons using media technologies to activate the cognitive activity of younger schoolchildren. The result of the conducted empirical research was the proof of the theoretical significance of the researched question, which allows to enrich and deepen knowledge in the field of activating the cognitive activity of younger schoolchildren by means of using media technologies.
Опис
Ключові слова
медіатехнології, пізнавальна діяльність, молодші школярі, початкова школа, media technologies, cognitive activity, younger schoolchildren, primary school
Цитування
Вінникова А. Ю. Медіа технології в початковій школі як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / А. Ю. Вінникова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 84 с. : іл., табл. + дод.
Колекції