ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО & ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА: ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОЄЗВ’ЯЗКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором статті, на підставі осмислення концепту громадянського суспільства та вивчення досвіду й практик західних демократій у вирішенні екологічної проблематики, обґрунтовується теза про діалектику взаємозв’язку між ефективним функціонуванням громадянського суспільства та його інститутів й екологічною політикою держави. В статті запропоновано твердження – розвинене громадянське суспільство, завдяки активній політичній та соціальній участі громадян, громадянському контролю за діяльністю органів державної та регіональної влади, уваги громадян до захисту своїх прав і свобод, громадянській відповідальності щодо майбутнього наступних поколінь, фактично, – виконує магістральну функцію на шляху до створення результативної екологічної політики держави. Автором відзначається, розвинене громадянське суспільство у політичній практиці країн сталої демократії, із урахуванням конкретних історичних, політичних, соціально-економічних і культурних умов, виступає в якості сприятливого соціального середовища та політичного підґрунтя для вирішення екологічної проблематики. Наголошується, що саме розвинене громадянське суспільство та ефективна робота його інститутів є ключем до розв’язання екологічної проблематики на регіональному, національному і глобальному рівнях. Підкреслено, питання паритетного партнерства громадянського суспільства та держави набуває виняткового значення для сучасної України, екологічні показники якої за оцінками вітчизняних і міжнародних експертів щороку погіршуються. У підсумку стверджується, українське громадянське суспільство та потужний інструментарій його інститутів наділені достатнім потенціалом для реальної трансформації екологічної політики нашої держави, у відповідності до нагальних потреб із захисту навколишнього середовища і збереження національних природних ресурсів. The author of the article, based on the understanding of the concept of civil society and the study of the experience and practices of Western democracies in solving environmental problems, is substantiating the dialectic of the relationship between the effective functioning of civil society and its institutions and the environmental policy of the state. The article suggests the statement that civil society, due to the active political and social participation of citizens, civil control over the activities of state and regional authorities, attention of citizens to the protection of their rights and freedoms, civil responsibility for the future of future generations, in fact, performs a main function on the way to the creation of an effective environmental policy of the state. The author notes that an effective civil society in the political practice of stable democracies, taking into account specific historical, political, socio-economic and cultural conditions, acts as a favorable social environment and political basis for solving environmental problems. Beginning from the second half of the 20th century and to nowadays, environmental issues become the moral and value imperative that leads to the of socio-political convergence (convergence, cohesion, solidarity), and the key role in this process is played by public society itself. After all, in this context, another paradox and the specific essence of public society are revealed, which were noted by K. Popper and J. Alexander, namely effective protection of the interests of a specific citizen in a developed public society is possible only under the condition of the cooperation of the majority of citizens - "I demand protection from the state not only for myself, but also for others" (Popper) and "it (public society) is a dimension of social organization, rooted at the same time in radical individualization and uncompromising collectivism" (Alexander). The author emphasizes that effective civil society and the effective work of its institutions are the key to solving environmental problems at the local, national and global levels. It is emphasized that the issue of parity partnership between civil society and the state is of exceptional importance for modern Ukraine, whose environmental indicators are deteriorating every year, according to domestic and international experts. In conclusion, it is stated that the Ukrainian civil society and the powerful toolkit of its institutions are endowed with sufficient potential for real transformation of the environmental policy of our state, in accordance with the urgent needs of environmental protection and preservation of national natural resources.
Опис
Ключові слова
громадянське суспільство, громадянське суспільство та його інститути, розвинене громадянське суспільство, політична та соціальна участь, політична та соціальна відповідальність, соціально-політична конвергентність, екологічна політика, екологічна проблематика, діалектика взаємозв’язку, civil society, civil society and its institutions, effective civil society, political and social participation, political and social responsibility, socio-political convergence, environmental policy, environmental issues, dialectics of interconnection
Цитування
Калюжна Ю. І. Громадянське суспільство & екологічна політика: діалектика взаємозв'язку / Ю. І. Калюжна // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : зб. наук. пр. – Харків, 2021. – Вип. 2 (23). – С. 39–50.