ПОЧАТКОВА ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ 5–7 РОКІВ В ГРУПАХ СПОРТИВНОЇ БОРОТЬБИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розроблено і експериментально обґрунтувано ефективність експериментальної програми навчально-тренувального процесу юних борців греко-римського стилю 5–7 років. Була визначена ефективність експериментальної методики фізичної підготовки юних спортсменів групи початкової підготовки. Під впливом тренувань у юних борців експериментальної групи відбулась значна позитивна динаміка за досліджуваними показниками суто силових здібностей (р˂0,001-р˂0,01), координаційних здібностей (р˂0,001-р˂0,05), рівня розвитку гнучкості (р˂0,01-р˂0,05). Лише при дослідженні швидкісно-силової підготовленості випробуваних даної групи не було виявлено суттєвих позитивних змін (>0,05), але тенденція до покращення швидкісно-силових здібностей безумовно спостерігається. В контрольній групі підтвердження позитивної динаміки отримано лише при дослідженні рівня розвитку статичної сили випробуваних (р˂0,05). Ще в деяких тестах, на прояв силових і координаційних здібностей, спостерігається тенденція до позитивних змін, але математико-статичного підтвердження вірогідної різниці між попереднім і підсумковим тестуванням не було отримано (>0,05), а в дослідженні гнучкості хребтового стовпа, при виконанні гімнастичного мосту, результат майже не змінився і навіть незначно погіршився. За іншими досліджуваними показниками відбулись зовсім незначні позитивні зрушення (>0,05). Результати експерименту зображують, що в навчально-тренувальному процесі юних борців греко-римського стилю 5–7 років на початковому етапі підготовки, для формування базової фізичної підготовленості, ефективно давати більше різноманіття засобів тренування, та максимально підвищити орієнтацію на ігровий метод тренувань. Процес підготовки борців цього віку потрібно спрямовувати переважно на розвиток координаційних здібностей. The work developed and experimentally justify the effectiveness of the experimental program of the educational and training process of young wrestlers of the Greco-Roman style 5–7 years old. The effectiveness of the experimental method of physical training of young athletes of the initial training group was determined. Under the influence of training, the young wrestlers of the experimental group experienced significant positive dynamics according to the studied indicators of purely strength abilities (р˂0.001-р˂0.01), coordination abilities (р˂0.001-р˂0.05), the level of flexibility development (р˂ 0.01-р˂0.05). Only when examining the speed-strength training of the subjects of this group, no significant positive changes (>0.05) were found, but the tendency to improve speed-strength abilities is definitely observed. In the control group, confirmation of positive dynamics was obtained only when examining the level of development of static strength of the subjects (р˂0.05). In some other tests, on the manifestation of strength and coordination abilities, a tendency towards positive changes is observed, but mathematical and static confirmation of a probable difference between the preliminary and final testing was not obtained (>0.05), and in the study of the flexibility of the spinal column, when performing gymnastic exercises bridge, the result almost did not change and even slightly worsened. There were very slight positive shifts (>0.05) in other investigated indicators. The results of the experiment show that in educational the training process of young Greco-Roman wrestlers aged 5–7 years the initial stage of training, for the formation of basic physical preparedness, effectively provide a greater variety of means of training, and maximize orientation to the game method of training. The process of training wrestlers of this age should be directed mainly to the development of coordination abilities.
Опис
Ключові слова
греко-римська боротьба, юні борці, ігровий метод, динаміка, початкова підготовка, Greco-Roman struggle, young wrestlers, game method, dynamics, initial training
Цитування
Русанов Р. О. Початкова підготовка дітей 5–7 років в групах спортивної боротьби : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / Р. О. Русанов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спорт.-пед. дисциплін і фітнесу. – Харків, 2022. – 70 с. : табл.
Колекції