СТИМУЛЮВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розкриваються основні підходи до формування мовленнєвого потенціалу дитини. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку літератури. У першому розділі визначено теоретичні питання організації дослідницької діяльності як підґрунтя для опанування граматичного складу мовлення. Другий розділ присвячено опису практичної реалізації комплексу занять з розвитку мовлення дітей молодшого шкільного віку, що передбачали стимулювання мовної активності дітей у процесі дослідницької діяльності. У висновках доведено правильність висунутої гіпотези. The research reveals the main approaches to the formation of a child's speech potential. The work consists of an introduction, two chapters, conclusions and a list of references. The first chapter defines the theoretical issues of the organization of research activities as a basis for mastering the grammatical structure of speech. The second chapter is devoted to the description of the practical implementation of a set of classes on the development of speech of children of primary school age, which involved stimulating the linguistic activity of children in the process of research activities. The conclusions prove the correctness of the proposed hypothesis.
Опис
Ключові слова
дошкільники, стимулювання, мовленнєва активність, дослідницька діяльність, методи, прийоми, спостереження, preschoolers, stimulation, speech activity, research activity, methods, techniques, observation
Цитування
Чорна А. А. Стимулювання мовленнєвої активності дітей молодшого дошкільного віку в процесі дослідницької діяльності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / А. А. Чорна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 99 с. : табл. + дод.
Колекції