ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЛОВОДНИХ ДЖЕРЕЛ З ІСТОРІЇ ДОМАШНЬОЇ ОСВІТИ (1839–1857) (НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-09-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Запорізький національний університет (ЗНУ)
Анотація
У статті досліджуються інформаційні можливості діловодних джерел щодо надання особистісних даних – фактів біографії, життєвих стратегій, мотивів діяльності. Просопографічний аналіз діловодних джерел уможливив з'ясування ставлення суспільства у 1839–1857 рр. до домашньої освіти, а також суспільне становище домашніх учителів в Одеському навчальному окрузі. У результаті вивчення діловодних документів виявилося, що переважну більшість серед домашніх учителів складали чоловіки-іноземці та місцеві громадяни іноземного походження. В статье исследуются информационные возможности делопроизводственных источников о предоставлении личных данных – фактов биографии, жизненных стратегий, мотивов деятельности. Просопографический анализ делопроизводственных источников сделал возможным выяснить отношение общества в 1839–1857 г.г. к домашнему образованию, а также общественное положение домашних учителей в Одесском учебном округе. В результате изучения делопроизводственных документов оказалось, что подавляющее большинство среди домашних учителей составляли мужчины-иностранцы и местные граждане иностранного происхождения. The informative possibilities of the office work sources are investigated in the article pertaining to personal data accordances – facts of biography, life strategiesand reasons of activity. The prosopographic analysis of the office work sources made society‟s relation clarification possible to home education in 1839–1857, as well as tutors‟ social status in Odessa educational district. As a result of the office work documents researches it were found that overwhelming majority among the tutors were men-foreigners and the local foreign growth citizenhood.
Опис
Ключові слова
просопографічний аналіз, діловодні джерела, домашні учителі, Одеський навчальний округ, просопографический анализ, делопроизводственные источники, домашние учителя, Одесский учебный округ, the prosopographic analysis, home education, the teachers, Odessa educational district
Цитування
Яковенко Г. Г. Просопографічний аналіз діловодних джерел з історії домашньої освіти (1839–1857) (на прикладі Одеського навчального округу) / Г. Г. Яковенко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету : зб. наук. пр. / Запоріз. нац. ун-т, Іст. ф-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – Вип. 45, т. 2. – С. 33–37.