АВТОРСЬКА ІНТУЇЦІЯ ТА ІНТРОСПЕКЦІЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СИНОНІМІЧНИХ СТРУКТУР (на матеріалі сучасної французької художньої прози)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»
Анотація
У статті досліджуються інтуїтивні механізми формування сублінгвістичних схем, первинних структур та синонімічних трансформів сучасної французької художньої прози та актуалізації синонімічних преференціальних опцій у кореляції із (само)спостереженням, що зумовило залучення методу інтроспекції, процедури зворотної реконструкції (мовлення → мова) віртуальних (мовних) трансформаційних процесів та «альтернативного» лінгвістичного експерименту. Метою статті є дослідження інтуїтивних механізмів створення та реалізації синонімічних конструкцій у кореляції зі спостереженням фактів та подій реального світу та інтроспекцією, залучення зворотної реконструкції віртуальних трансформаційних процесів як однієї зі стратегій “альтернативногоˮ лінгвістичного експерименту. У ході аналізу встановлено, що довпорядкована ситуація корелює зі спостереженням адресантом фактів дійсності, а механізми передлінгвістичної, лінгвістичної і дискурсивної інтуїцій функціонують на рівні трьох складників триному каузації (породження) мовно-мовленнєвого акту Ґ. Ґійома: розумові операції → мова → мовлення, тобто у процесі несвідомої, підсвідомої та свідомої діяльності психомеханізмів (когнітивних поліоперацій), та корелюють з інтроспекцією. Доведено, що формування, екстеріоризація та інтеріоризація синонімічних мовленнєвих інновацій є двоспрямованим процесом: завдяки зворотній реконструкції первинної структури та розширених, редукованих і кількісно рівнокомпонентних людичних та нелюдичних синонімічних трансформів шляхом спостереження та інтеріоризації екстеріоризованої синонімічної мовленнєвої інновації та «альтернативного» лінгвістичного експерименту адресат розпізнає авторську комунікативну інтенцію та визначає ступінь ко(н)текстуальної пертинентності кожного члена синонімічного ряду функціональносемантичного макрополя синтаксичної синонімії. Виявлено, що зворотну реконструкцію синонімічних преференціальних опцій можна здійснити тільки до первинної структури, що формується в процесі свідомої діяльності психомеханізмів, оскільки передлінгвістичні когнітивні поліоперації та підсвідомі сублінгвістичні схеми не можуть бути доступними для аналізу реципієнта інформації. The article studies intuitive mechanisms of sublinguistic schemes, primary structures and synonymic transforms formation in modern French fiction and mechanisms of synonymic preferential options actualization in correlation with the (auto)observation. This led to the use of the introspection method, the procedure of inverse reconstruction (discourse → language) of virtual (linguistic) transformational processes and the “alternative” linguistic experiment consisting in the artificial substitution of some utterance by a synonymic one. The goal of the article is to study intuitive mechanisms of synonymic constructions creation and realization in correlation with the observation of the facts and events of the real world and the introspection, alongside with the inverse reconstruction of the virtual transformational processes as an “alternative” linguistic experiment strategy. In the course of analysis we have found that the prearranged situation correlates with the addresser’s observation of the facts of reality, and that the mechanisms of prelinguistic, linguistic and discourse intuitions work at the level of three components of G. Guillaume’s speech act causation – mental operations → language → discourse, that is in the process of unconscious, subconscious and conscious activity of psychomechanisms (cognitive polyoperations) – and correlate with the introspection. It was proved that formation, exteriorization and interiorization of synonymic discourse innovations is the bidirectional process. The addressee reveals the author’s communicative intention to simplify or to complicate the information and the peculiarities of his/her idiostyle through two stages of the “alternative” linguistic experiment. First stage is an inverse reconstruction of the primary structure and extended, reduced and equal by quantity ludic and non-ludic synonymic transformants (microfields) of the functional-semantic macrofield virtual synonymic series by means of exteriorized synonymic discourse innovations observation and interiorization as a result of the author’s observation of facts of objective reality – introspection which cover the prelinguistic, linguistic and discursive intuitions. Second stage is to determine the degree of co(n)textual (linguistic and / or situational) pertinence of each member in synonymic series and to justify preferential option co(n)textual adequation. It was revealed that the inverse reconstruction is possible to realize only up to the primary structure which is formed in the process of the conscious activity of psychomechanisms because the pre-linguistic cognitive polyoperations and subconscious sublinguistic schemes aren’t available for the analysis of information recipient.
Опис
Ключові слова
«альтернативний» лінгвістичний експеримент, зворотна реконструкція, інтроспекція автора, інтуїція адресанта, ко(н)текстуальна пертинентність, синонімічні мовленнєві інновації, addresser’s intuition, «alternative» linguistic experiment, author’s introspection, co(n) textual pertinence, inverse reconstruction, synonymic discourse innovations
Цитування
Лепетюха А. Авторська інтуїція та інтроспекція в процесі формування та реалізації синонімічних структур (на матеріалі сучасної французької художньої прози) / А. Лепетюха // Вісник університету імені А. Нобеля. Сер. : Філологічні науки. – 2023. – № 1 (25). – С. 233–243.