ВИКОРИСТАННЯ «ЛЕГО»-ТЕХНОЛОГІЙ У КОРЕКЦІЇ ЗВУКОВИМОВИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ ТРЕТЬОГО РІВНЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано використання «ЛЕГО»-технологій у корекції звуковимови дітей дошкільного віку. Використання «ЛЕГО»-конструювання у корекції звуковимови з дітьми дошкільного віку з загальним недорозвитком мовлення дає можливість підняти на більш високий рівень розвиток пізнавальної активності, сприяє збагаченню активного словника, розвитку психічних процесів, зв’язного, граматично правильного монологічного та діалогічного мовлення, фонематичних процесів і володіння мовою як засобом спілкування та культури, розвитку ініціативи і творчих здібностей на основі співробітництва з дорослими й однолітками. The publication analyses the use of LEGO technologies in the correction of preschool children's sound pronunciation. The use of "LEGO" construction in the correction of sound pronunciation with preschool children with general underdevelopment of speech makes it possible to raise the development of cognitive activity to a higher level, promotes the enrichment of active vocabulary, development of mental processes, coherent, grammatically correct monologue and dialogue speech, phonemic processes and language proficiency as a means of communication and culture, development of initiative and creativity through cooperation with adults and peers.
Опис
Ключові слова
«ЛЕГО»-технології, логопедія, корекційна робота, розвиток мовлення, LEGO technologies, speech therapy, correctional work, speech development
Цитування
Козак Р. С. Використання «ЛЕГО»-технологій у корекції звуковимови дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення третього рівня / Р. С. Козак, Н. М. Туренко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 467–470.