РОЗВИТОК ВИТРИВАЛОСТІ У БОКСЕРІВ НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Досягнення високих спортивних результатів в сучасному боксі потребує якісної підготовки спортивного резерву, реалізації всіх її сторін (фізичної, техніко-тактичної, інтелектуальної, психологічної, моральновольової). А це передбачає вдосконалення на всіх етапах багаторічної спортивної підготовки тренувального процесу спортсменів. Для раціональної організації тренувального процесу необхідні теоретико-методологічний розгляд його побудови, проведення спеціальних досліджень та уточнення методик навчання та вдосконалення та врахування потенційних можливостей організму спортсменів, їх вікових особливостей. Показники спортивної майстерності бійців на початковому та базовому етапах підготовки найбільш залежать від рівня розвитку рухових здібностей, а рівень працездатності боксера досягається на базі розвитку загальної та спеціальної витривалості. Тому високі вимоги до фізичної підготовки боксерів вимагають постійного пошуку нових шляхів й методик розвитку спортсменів. Мета дослідження полягає в удосконаленні загальної та спеціальної фізичної підготовленості боксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Результати. За підсумками впровадження програми розвитку витривалості за методикою фартлек до плану підготовки груп спеціалізованої базової підготовки забезпечено поліпшення рівня загальної та спеціальної підготовленості у боксерів. Так, забезпечено сприяння позитивній динаміці показників рівня загальної та спеціальної підготовленості (біг на 2000 м (t = 5,04; р = 0,00); стрибки зі скакалкою (t = 2,80; р = 0,02); біг на 300 м (t = 4,38; р = 0,00); нанесення ударів за 30 с (t = 2,82; р = 0,02)). А також функціонального стану серцево-судинної системи (ЧССспок – на 1,42 уд / хв (2,09 %; t = 2,49; р = 0,04)) та рівня адаптації до навантаження (оцінюється у всіх спортсменів як «вище середнього рівня»). Порівнюючи рівень функціональної здатності м’язів серця (індекс Робінсона) визначено значна перевага енергопотенціалу організму у боксерів КГ (t = 3,01; р = 0,01) після експерименту. Статистичної різниці між контрольною та експериментальною групами не спостерігається. Аналіз даних свідчить, що не дивлячись на поліпшення рівня загальної та спеціальної підготовленості, значимого росту максимальних аеробних можливостей в експериментальній групі не відбулося значного зростання енергопотенціалу організму у хлопців. А це говорить про те, що тренерам необхідно з обережністю використовувати для даної категорії комплекси вправ за методикою фартлек. Висновки. Доведена ефективність експериментальної програми розвитку витривалості за методикою фартлек у боксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Запропонована методика фартлек може застосовуватись в навчально-тренувальному процесі підлітків, але потребує врахування вікових обмежень. Achieving high sports results in modern boxing requires highquality training of the sports reserve, implementation of all its aspects (physical, technical-tactical, intellectual, psychological, moral-will). And this involves improving the training process of athletes at all stages of long-term sports training. For the rational organization of the training process, a theoretical and methodological consideration of its construction, conducting special studies and clarifying training and improvement methods and taking into account the potential capabilities of athletes' bodies and their age characteristics are necessary. The indicators of sportsmanship of fighters at the initial and basic stages of training depend most on the level of development of motor skills, and the level of a boxer's work capacity is achieved on the basis of the development of general and special endurance. Therefore, the high requirements for the physical training of boxers require a constant search for new ways and methods of sportsmen's development. The purpose of the study is to improve the general and special physical fitness of boxers at the stage of specialized basic training. The results. According to the results of the implementation of the endurance development program using the fartlek method to the training plan of groups of specialized basic training, an improvement in the level of general and special training of boxers was ensured. Thus, promotion of the positive dynamics of indicators of the level of general and special fitness was ensured (2000 m run (t = 5.04; p = 0.00); jumping rope (t = 2.80; p = 0.02); running on 300 m (t = 4.38; p = 0.00); striking in 30 s (t = 2.82; p = 0.02)). And also the functional state of the cardiovascular system (heart rate - by 1.42 beats / min (2.09%; t = 2.49; p = 0.04)) and the level of adaptation to the load (estimated in all athletes as "higher middle level"). Comparing the level of functional capacity of the heart muscles (Robinson's index), a significant advantage of the body's energy potential was determined in CG boxers (t = 3.01; p = 0.01) after the experiment. There is no statistical difference between the control and experimental groups. The analysis of the data shows that despite the improvement in the level of general and special fitness, a significant increase in maximum aerobic capacity in the experimental group, there was no significant increase in the energy potential of the body in the boys. And this suggests that trainers need to use fartlek exercise complexes for this category with caution. Conclusions. The effectiveness of the experimental endurance development program based on the fartlek method in boxers at the stage of specialized basic training has been proven. The proposed fartlek technique can be used in the educational and training process of teenagers, but age restrictions need to be taken into account.
Опис
Ключові слова
бокс, боксер, загальна витривалість, спеціальна витривалість, фартлек, boxing, boxer, general endurance, special endurance, fartlek
Цитування
Яровий М. В. Розвиток витривалості у боксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / М. В. Яровий ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спорт.-пед. дисциплін і фітнесу. – Харків, 2023. – 59 с. : табл.
Колекції