Гнучкі непрофесійні навички Soft Skills у студентів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Незважаючи на будь-яку спеціалізацію в будь-якій професії, деякі особисті, непрофесійні навички також дуже важливі у професійній діяльності. Останнім часом серед потенційних роботодавців, крім професійних навичок, так званих hard skills, є вимоги до випускників вищих навчальних закладів мати непрофесійні навички, так звані soft skills. Аналіз hard skills та soft skills показує, що легше визначити розвиток hard skills за допомогою тестів, сертифікації, іспитів, і важче визначити розвиток soft skills. Прикладами гнучких навичок є спілкування, робота в команді, тайм-менеджмент, креативність, управління конфліктами, стресостійкість. Soft skills потрібні як у повсякденному житті, так і в професії. Особливістю soft skills є те, що їх розвиток не обмежується професією. За власним досвідом викладання в університеті, успіхи студентів у навчанні не означають, що студенти також успішні в спілкуванні, вміють керувати своїми емоціями, ефективно керувати конфліктами тощо. Можу лише сказати, що необхідно розвивати в учнів soft skills, щоб допомогти їм бути успішними як у професії, так і в повсякденному житті. Несмотря на любую специализацию в любой профессии, некоторые личные, непрофессиональные навыки также очень важны в профессиональной деятельности. В последнее время среди потенциальных работодателей кроме профессиональных навыков, так называемых hard skills, есть требования к выпускникам высших учебных заведений иметь непрофессиональные навыки, так называемые soft skills. Анализ hard skills и soft skills показывает, что легче определить развитие hard skills навыков с помощью тестов, сертификации, экзаменов, и труднее определить развитие soft skills. Примерами гибких навыков есть общение, работа в команде, тайм-менеджмент, креативность, управление конфликтами, стрессоустойчивость. Soft skills требуются как в повседневной жизни, так и в профессии. Особенностью soft skills является то, что их развитие не ограничивается профессией. По собственному опыту преподавания в университете успехи студентов в учебе не означают, что студенты также успешны в общении, умеют управлять своими эмоциями, эффективно управлять конфликтами и т.д. Могу лишь сказать, что необходимо развивать у учащихся soft skills, чтобы помочь им быть успешными как в профессии, так и в повседневной жизни. In spite of any specialization in any profession, some personal, non-professional skills are also very important in a professional activity. Recently, among potential employers of professions, except the professional skills, so-called hard skills, there are requirements for graduates of higher education to have non-professional skills, socalled soft skills. The analysis of hard skills and soft skills shows that it is easier to identify the development of hard skills through tests, certification, exams, and more difficult to identify the development of soft skills. Examples of soft skills are communication, teamwork, time management, creativity, conflict management, stress resistance. Soft skills are needed both in everyday life and in a profession. The peculiarity of soft skills is that their development is not limited to a profession. According to my own experience of teaching at University, the students’ success in academic progress does not mean that students are also successful in communication, able to manage their emotions, manage conflicts effectively and so on. I can only say that it is necessary to develop soft skills for students to help them to be successful as in a profession as in everyday life.
Опис
Ключові слова
гнучкі навички, навчання, університет, професія, спілкування, командна робота, тайм-менеджмент, управління конфліктами, стресостійкість, гибкие навыки, обучение, университет, профессия, общение, командная работа, управление конфликтами, стрессоустойчивость, soft skills, teaching, University, profession, communication, teamwork, time management, conflict management, stress resistance
Цитування
Костікова І. І. Гнучкі непрофесійні навички Soft Skills у студентів / І. І. Костікова // Аргументи сучасної філології: «нестача» і «бажання» у тексті : матеріали Міжнар. наук. конф., Харків, 2–3 квіт. 2021 р. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 135–140.