ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ВИМОВНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено дидактичні ігри, як засіб формування вимовної сторони мовлення у дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням. Дидактичні ігри мають велике значення у процесі навчання та виховання дошкільнят. Дидактична гра сприймається як ефективний засіб розвитку мови дітей з порушеннями мови. У грі діти закріплюють мовні вміння, уточнюють уявлення про мовні явища, набувають здатності вільно користуватися лексичними та граматичними засобами мови. The publication investigates didactic games as a means of forming the pronunciation side of speech in preschool children with phonetic and phonemic underdevelopment. Didactic games are of great importance in the process of teaching and upbringing of preschool children. The didactic game is perceived as an effective means of developing the speech of children with speech disorders. In the game, children consolidate language skills, clarify ideas about linguistic phenomena, acquire the ability to use lexical and grammatical means of the language fluently.
Опис
Ключові слова
фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення, мовленнєвий розвиток, діти старшого дошкільного віку, дидактичні ігри, phonetic-phonemic underdevelopment of speech, speech development, children of senior preschool age, didactic games
Цитування
Москаленко Ю. Є. Дидактичні ігри як засіб формування вимовної сторони мовлення у дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням / Ю. Є. Москаленко // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 474–478.