Політико-культурні засади політичної ідентичності українського суспільства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджуються політико-культурні аспекти політичної ідентичності українського суспільства в контексті проблематики націогенезу. Здійснюється концептуальна демаркація між поняттями політичної та національної ідентичності у політико-культурному вимірі, виявляється специфіка проблематики політичної та національної ідентичностей українського суспільства в історико-політичному контексті, з’ясовуються політико – культурні тенденції формування політичної ідентичності в українському суспільстві. The paper examines the political and cultural aspects of the political identity of Ukrainian society in the context of the issue of nation-genesis. A conceptual demarcation between the concepts of political and national identity in the political and cultural dimension is carried out, the specificity of the problems of political and national identities of Ukrainian society in the historical and political context is revealed, the political and cultural trends of the formation of political identity in Ukrainian society are clarified.
Опис
Ключові слова
політична ідентичність, національна ідентичність, нація, націогенез, етнічність, political identity, national identity, nation, natogenesis, ethnicity
Цитування
Бондарєв А. В. Політико-культурні засади політичної ідентичності українського суспільства : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 052 Політологія / А. В. Бондарєв ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. політології, соціології і культурології. – Харків, 2022. – 76 с.
Колекції