Робочий зошит з дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації спрямовані на ефективне засвоєнню лекційного матеріалу та створення орієнтовної основи дій студентів при виконанні практичних завдань різного рівня, контролю засвоєння навчального матеріалу, організації подальшої самостійної роботи. Адресовано для здобувачів вищої освіти педагогічних університетів, педагогічних коледжів, викладачам педагогічних освітніх установ. Methodical recommendations are aimed at effective assimilation of lecture material and the creation of an indicative basis for students' actions when performing practical tasks of various levels, monitoring the assimilation of educational material, and organizing further independent work. It is addressed to students of higher education at pedagogical universities, pedagogical colleges, teachers of pedagogical educational institutions.
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, робочий зошит, методичні рекомендації, Physical Education, workbook, methodical recommendations
Цитування
Рудічєва Н. К. Робочий зошит з дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання» : спец.: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта : метод. рек. для викл. і здобувачів вищ. освіти пед. ун-ів / Н. К. Рудічєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2019. – 85 с. : табл.