Розвиток органів національної безпеки в Японії у другій половині ХХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті зазначено, що попри те, що Конституція Японії не передбачає створення «жодних засобів війни», слід відзначити, що велика увага приділяється розвитку структур національної безпеки. Забезпечення національної безпеки й оборони здійснюється розгалуженою системою органів військового управління. Серед них – найбільш важлива діяльність збройних сил держави. В статье указано, что несмотря на то, что Конституция Японии не предусматривает создание «каких-либо средств войны», следует отметить, что большое внимание уделяется развитию структур национальной безопасности. Обеспечение национальной безопасности и обороны осуществляется разветвленной системой органов военного управления. Среди них наиболее важная – деятельность вооруженных сил государства. The article states that despite the fact that the Constitution of Japan does not provide for the creation of "any means of war", it should be noted that much attention is paid to the development of national security structures. Ensuring national security and defense is carried out by an extensive system of military administration. Among them, the most important is the activity of the armed forces of the state.
Опис
Ключові слова
історія Японії, Конституція Японії, національна безпека Японії, сектор безпеки і оборони, збройні сили держави, история Японии, Конституция Японии, национальная безопасность Японии, сектор безопасности и обороны, вооруженные силы государства, history of Japan, Constitution of Japan, national security of Japan, security and defense sector, armed forces of the state
Цитування
Олійник О. М. Розвиток органів національної безпеки в Японії у другій половині ХХ ст. / О. М. Олійник, М. М. Олійник // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 130–133.