РОЛЬ ІГОР ТА ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИКИ ДІТЕЙ З ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ III РІВНЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано проблему застосування ігор та ігрових прийомів у процесі формування лексики дітей із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня, охарактеризовано напрямки логопедичної роботи з дітьми, враховуючи їх психологічні та мовленнєві особливості. В статье проанализирована проблема применения игр и игровых приемов в процессе формирования лексики детей с общим недоразвитием речи III уровня, охарактеризованы направления логопедической работы с детьми, учитывая их психологические и речевые особенности. The article analyzes the problem of using games and game techniques in the process of forming the vocabulary of children with general speech underdevelopment of the third level, describes the areas of speech therapy work with children, taking into account their psychological and speech features.
Опис
Ключові слова
загальне недорозвинення мовлення, словниковий запас, гра, ігрові прийоми, общее недоразвитие речи, словарный запас, игра, игровые приемы, general speech underdevelopment, vocabulary, game, game tricks
Цитування
Довженко Т. О. Роль ігор та ігрових прийомів в процесі формування лексики дітей з загальним недорозвиненням мовлення III рівня / Т. О. Довженко // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 99–104.