Соціально-педагогічна діяльність з дітьмим-сиротами в умовах прийомної сім’ї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-19
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті на прикладі сучасних досліджень розкрито, що проблема надання соціально-педагогічної допомоги дітям-сиротам в умовах прийомної сім’ї є важливим завданням соціально-педагогічної теорії та практики. Соціально-педагогічна діяльність з профілактики соціального сирітства – це діяльність, спрямована на конкретну особу, яка сприяє вирішенню її індивідуальних проблем за допомогою вивчення особистості дитини та навколишнього її соціуму; пошуку відповідних способів спілкування з дитиною; виявлення засобів, що допомагають дитині самостійно вирішити свою проблему. В статье на примере современных исследований раскрыто, что проблема предоставления социально-педагогической помощи детям-сиротам в условиях приемной семьи является важной задачей социально-педагогической теории и практики. Социально-педагогическая деятельность по профилактике социального сиротства – это деятельность, направленная на конкретное лицо, которое способствует решению индивидуальных проблем с помощью изучение личности ребенка и окружающего его социума; поиска соответствующих способов общения с ребенком; выявления средств, помогающих ребенку самостоятельно решить свою проблему. The author of the article on the example of modern research reveals that the problem of providing social and pedagogical assistance to orphans in a foster family is an important task of socio-pedagogical theory and practice. Socio-pedagogical activities for the prevention of social orphanhood – is an activity aimed at a specific person, which helps to solve their individual problems through study of the child's personality and the surrounding society; finding appropriate ways to communicate with the child; identifying tools to help the child solve their own problem.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна діяльність, соціальна допомога, соціальне сирітство, діти-сироти, прийомні сім’ї, студентські роботи, социально-педагогическая деятельность, социальная помощь, социальное сиротство, дети-сироты, приемные семьи, студенческие работы, socio-pedagogical activities, social assistance, social orphanhood, orphans, foster families, student work
Цитування
Лейба А. Соціально-педагогічна діяльність з дітьмим-сиротами в умовах прийомної сім’ї / А. Лейба // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 52–54.