Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6011
Title: Соціально-педагогічна діяльність з дітьмим-сиротами в умовах прийомної сім’ї
Other Titles: Социально-педагогическая деятельность с детьми-сиротами в условиях приемной семьи
Socio-pedagogical activities with orphans in a foster family
Authors: Лейба, А.
Leiba, А.
Keywords: соціально-педагогічна діяльність
соціальна допомога
соціальне сирітство
діти-сироти
прийомні сім’ї
студентські роботи
социально-педагогическая деятельность
социальная помощь
социальное сиротство
дети-сироты
приемные семьи
студенческие работы
socio-pedagogical activities
social assistance
social orphanhood
orphans
foster families
student work
Issue Date: 19-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Лейба А. Соціально-педагогічна діяльність з дітьмим-сиротами в умовах прийомної сім’ї / А. Лейба // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 52–54.
Abstract: В статті на прикладі сучасних досліджень розкрито, що проблема надання соціально-педагогічної допомоги дітям-сиротам в умовах прийомної сім’ї є важливим завданням соціально-педагогічної теорії та практики. Соціально-педагогічна діяльність з профілактики соціального сирітства – це діяльність, спрямована на конкретну особу, яка сприяє вирішенню її індивідуальних проблем за допомогою вивчення особистості дитини та навколишнього її соціуму; пошуку відповідних способів спілкування з дитиною; виявлення засобів, що допомагають дитині самостійно вирішити свою проблему. В статье на примере современных исследований раскрыто, что проблема предоставления социально-педагогической помощи детям-сиротам в условиях приемной семьи является важной задачей социально-педагогической теории и практики. Социально-педагогическая деятельность по профилактике социального сиротства – это деятельность, направленная на конкретное лицо, которое способствует решению индивидуальных проблем с помощью изучение личности ребенка и окружающего его социума; поиска соответствующих способов общения с ребенком; выявления средств, помогающих ребенку самостоятельно решить свою проблему. The author of the article on the example of modern research reveals that the problem of providing social and pedagogical assistance to orphans in a foster family is an important task of socio-pedagogical theory and practice. Socio-pedagogical activities for the prevention of social orphanhood – is an activity aimed at a specific person, which helps to solve their individual problems through study of the child's personality and the surrounding society; finding appropriate ways to communicate with the child; identifying tools to help the child solve their own problem.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6011
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.