Психолого-педагогічний супровід у процесі морального виховання школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
Авторами розкрито суть психолого-педагогічного супроводу як особливого виду педагогічної підтримки школярів який забезпечує особистнісний розвиток і виховання в умовах освітнього процесу школи. Сформульовано головні завдання психолого-педагогічного супроводу процесу морального виховання школярів. Репрезентовано види (супровід-співробітництво, супровід-ініціювання, супровід-попередження) психолого-педагогічного супроводу та етапи його здійснення. Авторами раскрыта суть психолого-педагогического сопровождения как особого вида педагогической поддержки школьников, который обеспечивает особое развитие и воспитание в условиях образовательного процесса школы. Сформулированы основные задачи психолого-педагогического сопровождения процесса нравственного воспитания школьников. Представлены виды (сопровождение-сотрудничество, сопровождение-инициирование, сопровождение-предупреждение психолого-педагогического сопровождения и этапы его осуществления. The authors have presented the essence of psycho-pedagogical support as a special kind of pupils’ pedagogical maintenance that provides personal development and education in conditions of educational process at school. The main tasks of psycho-pedagogical support of the process of pupils’ moral education have been determined. The authors have represented the types (support-cooperation, support-initiation and support-warning) of psycho-pedagogical support and the stages of implementation of it.
Опис
Ключові слова
школярі, особистісний розвиток, моральне виховання, психолого-педагогічний супровід, види, етапи, школьники, личностное развитие, нравственное воспитание, психолого-педагогическое сопровождение, виды, этапы, schoolchildrens, personal development, moral upbringing, psycho-pedagogical support, types, stages
Цитування
Попова О. В. Психолого-педагогічний супровід у процесі морального виховання школярів / О. В. Попова, В. Д. Попов // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 237–240.