Соціально-педагогічна діяльність з профорієнтації учнів у закладах освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто процес професійної орієнтації учнів в Україні. Відмічено, що метою системи професійної орієнтації є формування в учнівської молоді уміння обирати сферу професійної діяльності, яка оптимально відповідає особливостям запиту ринку праці. У зв’язку з цим профорієнтація в старшій школі повинна вирішувати певні завдання, а саме формування особистості працівника нового типу, що забезпечить ефективне використання кадрового потенціалу. В статье рассмотрен процесс профессиональной ориентации учащихся в Украине. Отмечено, что целью системы профессиональной ориентации является формирование у учащейся молодежи умение выбирать сферу профессиональной деятельности, которая оптимально соответствует особенностям запроса рынке труда. В связи с этим профориентация в старшей школе должна решать определенные задачи, а именно формирование личности работника нового типа, что обеспечит эффективное использование кадрового потенциала. The article considers the process of professional orientation of students in Ukraine. It is noted that the purpose of the system of professional orientation is to form the students' ability to choose the sphere of professional activity, which optimally corresponds to the peculiarities of the labor market demand. In this regard, career guidance in high school should solve certain problems, namely, the formation of the personality of a worker of a new type, which will ensure the effective use of human resources.
Опис
Ключові слова
соціально–педагогічна діяльність, профорієнтація, учні, магістерські роботи, социально-педагогическая деятельность, профориентация, ученики, магистерские работы, socio-pedagogical activities, career guidance, students, master's theses
Цитування
Візіренко О. В. Соціально-педагогічна діяльність з профорієнтації учнів у закладах освіти / О. В. Візіренко // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 48–49.