ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ І ЧИСЕЛЬНІСТЬ МОДЕЛЬНИХ ВИДІВ ПТАХІВ-ДУПЛОГНІЗДНИКІВ НА ТРАНСФОРМОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ

Анотація
Встановлено щільність гніздування (далі ЩГ) птахів-дуплогніздників на досліджуваних територіях. Найбільша ЩГ відмічається для синиці великої, синиці блакитної та мухоловки сірої в умовах Національного природного парку «Гомільшанські ліси» (далі НПП «ГЛ»): 70,4±9,8, 28,4±2,4 та 42,0±2,4 пар/км² відповідно; для мухоловки білошийої, повзика та вільшанки. ЩГ в умовах ур. «Вакалівщина» становить 87,0±5,4, 50,0±6,5 та 85,0±2,7 пар/км² відповідно. З’ясовано домінуючі види в ієрархічній структурі угруповань: велика і блакитна синиці в НПП «ГЛ» (Іd становить 1,13 та 1,26) і у лісопарку (Іd=1,71 та 1,56 відповідно). Найбільш відвідуваним горизонтом за системою Бялловича є другий міжпологовий біогеогоризонт (далі БГГ) (16% від сумарного бюджету часу). Видом-домінантом за активністю в кленово-липових дібровах є мухоловка білошия (23,32% часу). Найширші просторові ніші притаманні синиці великій, синиці блакитній і повзику (Bs=0,78; 0,60; 0,76 відповідно). Диференціація просторових ніш у мухоловки сірої та синиці блакитної спостерігається у горизонтальній структурі біогеоценозу, а не у вертикальній. Найбільш активною у кленово- липових дібровах є друга розмірна вагова ланка зоофагів (10,1–20,0 г). Установлена плотность гнездования (ПГ) птиц-дуплогнездников на исследуемых территориях. Наибольшая ПГ отмечается для большой и голубой синиц, серой мухоловки в условиях НПП «Гомольшанские леса» (70,4±9,8, 28,4±2,4 и 42,0±2,4 пар/км² соответственно), для мухоловки-белошейки, поползня и зарянки – в условиях ур. Вакаловщина, которая составляет 87,0±5,4; 50,0±6,5 и 85,0±2,7 пар/км² соответственно. Доминирующими видами в иерархической структуре группировок являются большая и голубая синицы в НПП «Гомольшанские леса» (Іd составляет 1,13 и 1,26) и в лесопарке (Іd=1,71 и 1,56 соответственно). Наиболее посещаемым горизонтом по системе Бялловича является второй межпологовый БГГ (16% от суммарного бюджета времени). Видом-доминантом по активности в кленово-липовых дубравах является мухоловка-белошейка (23,32% времени). Самые широкие пространственные ниши присущи большой и голубой синицам, поползню (Bs=0,78; 0,60; 0,76 соответственно). Дифференциация пространственных ниш у мухоловки серой и лазоревки наблюдается в горизонтальной структуре биогеоценоза, а не в вертикальной. Найдено, что наиболее активными в кленово-липовых дубравах являются представители зоофагов второй размерно-весовой ячейки (10,1–20,0 г). It was shown that the highest nesting density noted for great and blue tits, gray flycatchers under NNP «Homilshanski Forests» (70,4±9,8; 28,4±2,4 and 42,0±2,4 pairs/ km², respectively), for collared flycatcher, nuthatch and robins – under natural boundary Vakalovschina, which is 87,0±5,4; 50,0±6,5 and 85,0±2,7 pairs/km², respectively. The dominant species are great and blue tits in the NNP «Homilshanski forests» (Іd 1.13 and 1.26), and in the Forest Park (Іd=1.71 and 1.56, respectively). The most visited horizon in the system Byallovicha is the second threshold BGG (16% of the total time budget). The dominant species by activity in maple and linden oak forests is collared flycatcher (23,32% of the time). The subdominant species are robin (20,89%) and blue tit (19,97%). The most extensive spatial niches are great and blue tits, nuthatches (Bs=0,78; 0,60; 0,76 respectively). The differentiation of spatial niches of gray flycatcher and blue tits was observed in the horimaple-linden oak forests are the representatives zoophages of the second size and weight ofthe cell (10,1–20,0 g).
Опис
Ключові слова
просторовий розподіл, чисельність, щільність гніздування, птахи-дуплогніздники, трансформовані території, пространственное распределение, численность, плотность гнездования, птицы-дуплогнездники, трансформированные территории, spatial distribution, abundance, nesting density, hollow-nesting birds, transformed territory
Цитування
Чаплигіна А. Б. Просторовий розподіл і чисельність модельних видів птахів-дуплогніздників на трансформованих територіях північно-східної України / А. Б.Чаплигіна, Д.І.Бондарець // Вісник Львівського університету. Сер.: біологічна. 2015. – Вип. 70. – С. 196–205.