РОБОТА НАД ПОРТРЕТОМ ОБРАЗУ-ПЕРСОНАЖА НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено роботу над портретом образу-персонажа на уроках літературного читання в початковій школі. Художній образ – це форма існування мистецтва, це особлива форма естетичного освоєння світу, за якої зберігається його предметно-чуттєвий характер, його цілісність, життєвість, конкретність, на відміну від наукового пізнання, що подається у формі абстрактних понять. Сприймання – це процес цілісного відображення елементів навколишнього світу під безпосереднім впливом фізичних подразників на рецептори органів чуття; має суб'єктивний характер, бо залежить від попереднього досвіду. Зазначено, що робота над портретом героя передбачає вибіркове читання та подальшу бесіду, яка допоможе учням початкової школи краще його уявити і зрозуміти вчинки. The publication examines the work on the portrait of the image-character in the lessons of literary reading in primary school An artistic image is a form of the existence of art, it is a special form of aesthetic mastering of the world, which preserves its object-sensual character, its integrity, vitality, concreteness, in contrast to scientific knowledge, which is presented in the form of abstract concepts. Perception is a process of holistic reflection of the elements of the surrounding world under the direct influence of physical stimuli on the receptors of sense organs; has a subjective character, because it depends on previous experience. It is noted that the work on the portrait of the hero involves selective reading and subsequent conversation, which will help elementary school students to better imagine him and understand his actions.
Опис
Ключові слова
читання, дитяча література, літературні образи, початкова школа, студентські роботи, reading, children's literature, literary images, primary school, student works
Цитування
Сергієнко В. Робота над портретом образу-персонажа на уроках літературного читання в початковій школі / В. Сергієнко // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 23.