ФАСИЛІТАТИВНИЙ ПІДХІД У ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено фасилітативний підхід у діяльності вихователя. Зазначено, що більшість дослідників наголошують на уміннях педагога, що забезпечують ефективність процесу спілкування. Зауважено, що в умовах модернізації змісту, форм і методів дошкільної освіти має відбуватися трансформація змісту діяльності вихователів у напрямі розуміння освітнього процесу як соціально-особистісного феномену і організації взаємодії з дитиною як самодостатнім суб’єктом спілкування та діяльності, неповторною індивідуальністю з певною своєрідністю рис і властивостей особистості, що виступає сутністю фасилітативного підходу, який проявляється у стимулюванні, ініціюванні й заохоченні саморозвитку і самовиховання суб’єктів освітнього процесу. The publication examines the facilitative approach in the educator's activities. It is noted that most researchers emphasize the teacher's skills, which ensure the effectiveness of the communication process. It was noted that in the conditions of modernization of the content, forms and methods of preschool education, the transformation of the content of educators' activities in the direction of understanding educational process as a socio-personal phenomenon and the organization of interaction with the child as a self-sufficient subject of communication and activity, a unique individuality with a certain originality of personality traits and properties, which is the essence of a facilitative approach, which is manifested in the stimulation, initiation and encouragement of self-development and self-education of subjects educational process.
Опис
Ключові слова
педагогічна фасилітація, спілкування, вихователі, освітній процес, дошкільна освіта, pedagogical facilitation, communication, educators, educational process, preschool education
Цитування
Малихіна О. Фасилітативний підхід у діяльності вихователя: актуальні проблеми дослідження / О. Малихіна // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю Г. С. Сковороди, Харків, 12–13 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 265–266.