Використання ігрового методу навчання у галузі фізичного виховання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою статті є теоретичне узагальнення наукового супроводу використання ігрового методу навчання у галузі фізичного виховання. Результатом дослідження стало вивчення й узагальнення особливостей і ознак ігрового методу навчання на уроках фізичної культури. Особливе місце у дослідженні відведено питанню використання гри з навчальною метою на уроках фізичної культури. Використання рухливих і спортивних ігор у фізичному вихованні учнів, а також широке застосування ігрового методу спирається на педагогічне керівництво ігровою діяльністю. Застосування рухливих і спортивних ігор сприяє розвитку стійкого пізнавального інтересу учнів до фізичної культури через різноманітні ігрові форми, прийоми навчання. В роботі визначено специфіку ігрової діяльності на уроках фізичної культури. В межах аналізу ігрового методу визначено його властивості, наведено приклади застосування ігрового методу на уроках фізичної культури зі спортивних ігор, гімнастики, легкої атлетики. Зазначено, що спортивні ігри спираються на основні рухи, проте способи їх виконання складніші, що і зумовлює залучення учнів, особливо молодшого і середнього шкільного віку, до уроків фізичної культури. Практика фізичного виховання учнів показує, що застосування ігрового методу навчання з урахуванням вікових особливостей є вимогою сьогодення. Ігровий метод дозволяє зробити звичайний урок цікавим і захоплюючим. У дослідженні зроблено висновок, що запровадження ігрового методу навчання з використанням рухливих і спортивних ігор має чітко поставлене дидактичне завдання, ігровий задум, обов’язково має керівника (наставника), чіткі правила і, найголовніше, підсумком його застосування є формування, розширення, засвоєння, закріплення, узагальнення умінь і навичок ігрової рухливої діяльності учнів на уроках фізичної культури. The article purpose is the theoretical generalization of the scientific support in the use of game teaching method in the field of physical education. The result of the study is the research and generalization of game teaching method at physical training lessons, the issues of its features and characteristics. The special place is given to the problem of using games for educational purposes at physical training lessons. The use of sport games in learners’ physical education, as well as the widespread use of game method is based on the pedagogical guidance of play activities. The use of sport games promotes the development of learners’ stable cognitive interest in physical education through the variety of game learning forms. The specifics of game activity at physical training lessons are determined. Within the analysis of the game teaching method its properties are determined; the examples at lessons of gymnastics, athletics, and sport games are given. It is noted that sport games are based on basic movements, but the ways of their implementation are more complex, which leads to the learners’ involvement, especially at primary and secondary school ages at physical training lessons. The practice of learners’ physical training shows that the use of game teaching method, taking into account the ages, is the nowadays requirement. The game teaching method allows making an ordinary lesson interesting and exciting. The study concludes that the usage of game teaching method with sport games has a clear didactic task, a game design; a game must have a leader (mentor), clear rules and, the most important, the result of the method is the development, growth, mastering, consolidation, and generalization of skills in game activity by all learners at physical training lessons.
Опис
Ключові слова
ігровий метод навчання, фізичне виховання, учитель фізичної культури, game teaching method, physical education, teacher of physical training
Цитування
Використання ігрового методу навчання у галузі фізичного виховання / І. Б. Гринченко, С. Б. Поліщук, О. В. Сірий, А. О. Тихонова, О. І. Чуприна // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Харків, 2019. – Вип. 61. – С. 43–50.