Система педагогічних принципів перспективного управління процесом навчання у вищій школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2003-08-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
КДПУ імені В. Винниченка
Анотація
Актуальною проблемою педагогіки вищої школи є дослідження взаємозв'язку між соціальним і педагогічним управлінням з метою виявлення умов оптимізації педагогічного процесу у вищій школі. Методологічною основою здійснення взаємозв'язку між управлінням є принцип оптимізації процесу навчання і виховання. Сучасна завдання соціального управління - перехід системи освіти до особистісно-орієнтованого навчання і виховання, з огляду на знання, вміння, навички кожного учня, рівень розвитку мислення, мовлення, пам'яті і грунтується на досвіді учня в навчальній діяльності. Актуальной проблемой педагогики высшей школы является исследование взаимосвязи между социальным и педагогическим управлением с целью выявления условий оптимизации педагогического процесса в высшей школе. Методологической основой осуществления взаимосвязи между управлением является принцип оптимизации процесса обучения и воспитания. Современная задача социального управления - переход системы образования к личностно-ориентированному обучению и воспитанию, учитывая знания, умения, навыки каждого ученика, уровень развития мышления, речи, памяти и основывается на опыте ученика в учебной деятельности.The actual problem of higher education pedagogy is the study of the relationship between social and pedagogical management in order to identify the conditions for optimizing the pedagogical process in higher education. The methodological basis for the implementation of the relationship between management is the principle of optimizing the process of training and education. The modern task of social management is the transition of the education system to student-centered education and upbringing, taking into account the knowledge, skills, skills of each student, the level of development of thinking, speech, and memory and is based on the student’s experience in learning activities.
Опис
Ключові слова
педагогіка, навчання, вища школа, освіта, управління, педагогика, обучение, высшая школа, образование, управление, pedagogy, training, high school, education, management
Цитування
Прокопенко А. І. Система педагогічних принципів перспективного управління процесом навчання у вищій школі / А. І. Прокопенко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка. Сер. : Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ, 2003. – Вип. 52, ч. 1 – С. 202–205.