ТРАНСФОРМАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У РОМАНІ СЕРГІЯ ЖАДАНА «ВОРОШИЛОВГРАД»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено трансформації фразеологізмів у романі Сергія Жадана «Ворошиловград», визначено їхнє контекстуальне, інформативне, образне значення, емоційне та семантичне навантаження, стилістичну роль. Зазначено, що трансформації фразеологізмів у романі «Ворошиловград» Сергія Жадана мають виразне стилістичне забарвлення, демонструють особливості авторської манери, вказують на використання засобів комічного, зокрема іронії з метою розкрити характери героїв. Авторські утворення фразеологічного типу є свідченням динаміки та експресивних можливостей сучасної української мови. The publication examines the transformations of idioms in Serhiy Zhadan's novel "Voroshilovgrad", their contextual, informative, figurative meaning, emotional andsemantic load, stylistic role. It is noted that the transformations of phraseological units in the novel "Voroshilovgrad" by Serhiy Zhadan have a distinct stylistic color, demonstrate the peculiarities of the author's manner, indicate the use of comic means, in particular irony, in order to reveal the characters of the heroes. The author's formations of the phraseological type are evidence of the dynamics and expressive possibilities of the modern Ukrainian language.
Опис
Ключові слова
фразеологізми, ідіостиль, українська мова, українська література, Жадан С., phraseological units, idiostyle, Ukrainian language, Ukrainian literature, S. Zhadan
Цитування
Саакова О. І. Трансформації фразеологізмів у романі Сергія Жадана «Ворошиловград» / О. І. Саакова // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 105–108.