АНТРОПОСОФСЬКИЙ ПІДХІД ДО ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Висвітлено специфіку антропософського підходу до інклюзивної освіти молодших школярів та розкрито основні форми та методи роботи з дітьми, які потребують душевного доглядання, а саме: гігієнічно-раціональна організація педагогічного процесу; художньо-образне викладання; використання диференційованих завдань з урахуванням темпераментів дітей; якісне оцінювання досягнень результатів навчально-пізнавальної діяльності школярів; специфічна робота з рухом та орієнтацією дітей у просторі; заняття мистецтвом (евритмія, співи та гра на музичних інструментах, живопис, театр, ліплення) та терапія працею (плетіння, в’язання, вишивання, виготовлення іграшок тощо). Освещена специфика антропософского подхода к инклюзивному образованию младших школьников и раскрыты основные формы и методы работы с детьми, нуждающимися в душевном уходе, а именно: гигиенически рациональная организация педагогического процесса; художественно-образное преподавание; использование дифференцированных задач на основе темпераментов детей; качественная оценка достижений результатов учебно-познавательной деятельности школьников; специфическая работа с движением и ориентацией детей в пространстве; занятия искусством (эвритмия, пение и игра на музыкальных инструментах, живопись, театр, лепка) и терапия трудом (плетение, вязание, вышивание, изготовление игрушек и т.п.). The specific features of anthroposophical approach to primary schoolchildren’s inclusive education have been identified in the article. The main forms and methods of work with children who need mental care have been revealed. They are hygienically efficient organization of educational process, artistic teaching, use of differentiational exercises for children with different types of temperament, qualitative assessment of achievements of schoolchildren’s educational and cognitive activities, specific work with children’s movement and orientation in space, art classes (eurhythmy, singing and playing the musical instruments, painting, theater acting, sculpting) and labor therapy (weaving, knitting, embroidering, making toys etc.).
Опис
Ключові слова
антропософський підхід, вальдорфська педагогіка, антропософский подход, вальдорфская педагогика, anthroposophical approach, Waldorf pedagogy
Цитування
Іонова О. М. Антропософський підхід до інклюзивної освіти молодших школярів / О. М. Іонова, С. Є. Лупаренко // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., Бердянськ , 27-28 жовт. 2021 р. / Бердян. пед. ун-т ; [уклад.К. В. Петровська]. – Бердянськ. – 2021. – С 13–18.