Психологічні особливості самореалізації та саморозвитку релігійних та нерелігійних студентів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
Представлено результати наукового аналізу психологічних визначень релігійності, показано факторну структуру релігійності, її типологічні особливості. Доведено, що студентський вік є сенситивним періодом розвитку психологічних компонентів релігійності, тому вивчення змісту і структури релігійності у студентів набуває особливого значення. Показано відмінності у рівні розвитку самореалізації та саморозвитку у студентів з різним рівнем релігійності. Представлены результаты научного анализа психологических определений религиозности, показано факторную структуру религиозности, ее типологические особенности. Доказано, что студенческий возраст является сенситивным периодом развития психологических компонентов религиозности, поэтому изучение содержания и структуры религиозности у студентов приобретает особое значение. Показано различия в уровне развития самореализации и саморазвития студентов с разным уровнем религиозности. The results of scientific analysis of psychological definitions of religiosity are presented, the factor structure of religiosity is shown, its typological features are shown. It is proved that the student's age is a sensitive period in the development of the psychological components of religiousness, therefore the study of the content and structure of religiosity in students is of particular importance. Differences in the level of development are shown self-realization and self-development of students with different levels of religiosity.
Опис
Ключові слова
релігійність, саморозвиток, самореалізація, религиозность, саморазвитие, самореализация, religiosity, self-development, self-realization
Цитування
Кузнецов О. І. Психологічні особливості самореалізації та саморозвитку релігійних та нерелігійних студентів / О. І. Кузнецов // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 291–293.