Стратегії викладання естетично спрямованих дисциплін за допомогою діджитал-інструментів: досвід університетів КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті зазначено, що з початку ХХІ ст. китайські університети розпочали реформи онлайн-освіти, щоб сформувати відкриту освітню мережу, засновану на інформаційних та мережевих технологіях. Практика 2020 року продемонструвала, що ці стратегії є цілком виправданими і для дисциплін естетичного спрямування, як-то хореографія, музика, вокал, живопис. В статье указано, что с начала XXI века китайские университеты начали реформы онлайн-образования, чтобы сформировать открытую образовательную сеть, основанную на информационных и сетевых технологиях. Практика 2020 года продемонстрировала, что эти стратегии вполне оправданы и для дисциплин эстетического направления, таких как хореография, музыка, вокал, живопись. The article states. that from the beginning of the XXI century. Chinese universities have launched online education reforms to form an open educational network based on information and networking technologies. The practice of 2020 has shown that these strategies are quite justified for disciplines of aesthetic orientation, such as choreography, music, vocals, painting.
Опис
Ключові слова
китайські університети, естетично спрямовані дисципліни, діджитал-інструменти, цифрові навички, онлайн-навчання, самостійне навчання, аспірантські роботи, китайские университеты, эстетически направленные дисциплины, диджитал-инструменты, цифровые навыки, онлайн-обучение, самостоятельное обучение, аспирантские работы, сhinese universities, aesthetically oriented disciplines, digital tools, digital skills, online learning, independent learning, postgraduate work
Цитування
Лю Чжицян. Стратегії викладання естетично спрямованих дисциплін за допомогою діджитал-інструментів: досвід університетів КНР / Чжицян Лю // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 90–92.