Виховний потенціал кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Анотація
У статті на основі аналізу діяльності кафедри освітології та інноваційної педагогіки розкрито її виховний потенціал. Підкреслено, що саме кафедра має створювати умови для розкриття здатності її членів чітко організовувати процес якісної підготовки здобувачів вищої освіти (першого-третього рівнів), впливати на формування особистості майбутніх фахівців, а також забезпечувати комфортну атмосферу для роботи і відпочинку співробітників. Установлено, що першими очільниками кафедри педагогіки були професори А. Валицький, М. Лавровський, пізніше – Т. Гарбуз, І. Синепол, С. Литвинов, М. Григорьєв. Саме вони доклали зусиль для повноцінного становлення кафедри педагогіки. Подальший її інтенсивний розвиток відбувся в період управління професорами А. Зільберштейном, Л. Поповою, доктором педагогічних наук, професором І. Федоренком, докторами педагогічних наук, професорами, членами-кореспондентами НАПН України В. Лозовою, А. Троцко. З’ясовано, що виховний потенціал, як «комплекс засобів», «резерви», «потужність» є основними показниками кафедри, члени якої об’єднані спільними ідеями, віддані служінням професії, педагогічній науці на основі взаємодовіри, взаємоповаги, взаємопідтримки. У статті визначено і схарактеризовано умови, за яких здійснюється реалізація виховного потенціалу кафедри: знання і шанобливе ставлення до історії кафедри; урахування науково-педагогічного досвіду очільників і провідних науковців кафедри; наявність наукових шкіл, продуктивність їх діяльності; потужний склад кафедри, який ініціює і реалізує стратегію і місію університету; організаційно-методичне забезпечення роботи кафедри, що дисциплінує і стимулює викладачів до активної діяльності; персональна унікальність членів кафедри. На конкретних прикладах показано ефективність реалізації виховного потенціалу кафедри: високі показники у науковій діяльності; посилення особистісної ініціативи членів кафедри у розробці наукових проєктів, грантів, навчальних дисциплін; застосування інноваційних технологій; посилення 36 індивідуальної роботи із здобувачами всіх рівнів; запровадження заходів заохочення викладачів і традицій кафедри. Based on the analysis of the activities of the Department of Educology and Innovative Pedagogy, its educational potential is revealed in the article. The author emphasizes that it is the department that should create the conditions for formation of its members’ ability to organize the process of high-quality training of higher education applicants (the 2nd – the 3rd levels), influence the formation of future specialist’s personality as well as provide a comfortable atmosphere for work and rest of all members of the department. It is revealed that the educational potential, being “a complex of means”, “reserves” and “power”, is the main indicators of the department, whose members are united by common ideas, devotion to the profession and pedagogical science on the basis of mutual trust, mutual respect and mutual support. The author determines and characterizes the conditions under which the implementation of the educational potential of the department is carried out. They are: knowledge and respectful attitude to the history of the department; taking into account the scientific-pedagogical experience of the heads and prominent scientists of the department; development of scientific schools and productivity of their activities; powerful teaching staff of the department, initiation and implementation of the strategy and mission of the university by the teaching staff; organizational and methodical support of the activities of the department, which disciplines and stimulates lecturers to be active; personal uniqueness of the members of the department. The effectiveness of implementation of the educational potential of the department is shown on specific examples. It includes high indicators in scientific activity; strengthening of the department members’ personal initiative in the development of research projects, grants and subject; the use of innovative technologies; strengthening of individual work with applicants of all levels; the introduction of incentives for the teaching staff and traditions of the department.
Опис
Ключові слова
кафедра, виховний потенціал, показники, умови, потужність кафедри, очільники, наукові школи, department, educational potential, indicators, conditions, power of the department, head, scientific schools
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Виховний потенціал кафедри освітології та інноваційної педагогіки / А. В. Боярська-Хоменко, С. Т. Золотухіна, Л. А. Штефан // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – Вип. 51. – С. 34–43. https://doi.org/10.34142/23128046.2021.51.04