ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОЇ РОБОТИ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ З ОРІЄНТАЦІЄЮ НА ОБРАНУ ЛЕКСИЧНУ ТЕМУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто особливості корекційно-розвиткової роботи з молодшими школярами із загальним недорозвиненням мовлення, яка є комплексною за своїм характером, побудованою з опорою на індивідуальні особливості та можливості кожної дитини. Виключно важливим є створення умов для повноцінного формування навчально-пізнавальної діяльності учнів, стимулювання розвитку в них усного та писемного мовлення у їхньому тісному взаємозв’язку. У роботі з молодшими школярами виключно важливою є робота й над емотивною лексикою, що допомагає навчити дітей аналізувати важливі ситуації взаємодії з оточуючими, омовлювати власні емоції, розуміти емоційний стан інших людей, долати труднощі. The publication discusses the peculiarities of correctional and developmental work with younger pupils with generalised speech underdevelopment, which is complex in nature, based on the individual characteristics and capabilities of each child. It is extremely important to create conditions for the full formation of pupils' educational and cognitive activity, stimulating the development of their oral and written speech in their close interconnection. In working with younger students, it is extremely important to work on emotive vocabulary, which helps to teach children to analyse important situations of interaction with others, to express their own emotions, to understand the emotional state of other people, and to overcome difficulties.
Опис
Ключові слова
корекційно-розвиткова робота, недорозвинення мовлення, логопедія, молодші школярі, correctional and developmental work, underdevelopment of speech, speech therapy, primary school children
Цитування
Голуб Н. М. Особливості корекційно-розвиткової роботи з молодшими школярами із загальним недорозвиненням мовлення з орієнтацією на обрану лексичну тему / Н. М. Голуб // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 50–53.