Thesauruses in humanitarian knowledge

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-08-26
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Liha-Pres
Анотація
Immersion in scientific ideas about thesaurus, systematized on the basis of research data in linguistics and informatics, made it possible to draw a number of conclusions that create opportunities for unrestricted use of certain fields of cognition and inclusion in the use of other disciplines. Therefore, thesaurus is a certainly structured dictionary, which patterns of organization of knowledge are also inherent in consciousness; its is the repository of knowledge, and is ordered and systematic knowledge itself; it exists in material and perfect forms; it serves as an important factor in the communication process – understanding the information received and its means of broadcasting; it is directly related to the category "memory"; it has dynamic and stabilizing properties; and it contains generalized information about a particular area of knowledge. Занурення в наукові уявлення про тезаурус, систематизовані на основі даних досліджень в лінгвістиці та інформатики, дозволило зробити ряд висновків, що створюють можливості для необмеженого використання певних областей пізнання і включення в використання інших дисциплін. Отже, тезаурус - це безумовно структурований словник, зразки організації знання якого також притаманні свідомості; це сховище знань і саме впорядковане й систематичне знання; він існує в матеріальній і ідеальній формах; він служить важливим фактором в процесі комунікації - розумінні отриманої інформації і засобів її передачі; він безпосередньо відноситься до категорії «пам'ять»; має динамічні і стабілізуючі властивості; і містить узагальнену інформацію про конкретній галузі знань. Погружение в научные представления о тезаурусе, систематизированные на основе данных исследований в лингвистике и информатике, позволило сделать ряд выводов, создающих возможности для неограниченного использования определенных областей познания и включения в использование других дисциплин. Следовательно, тезаурус - это безусловно структурированный словарь, образцы организации знания которого также присущи сознанию; это хранилище знаний и само упорядоченное и систематическое знание; он существует в материальной и идеальной формах; он служит важным фактором в процессе коммуникации - понимании полученной информации и средств ее передачи; он напрямую относится к категории «память»; обладает динамическими и стабилизирующими свойствами; и содержит обобщенную информацию о конкретной области знаний.
Опис
Ключові слова
humanitarian knowledge, thesaurus, preservation, knowledge, structure, memory, гуманітарні знання, тезаурус, збереження, структура, пам'ять, гуманитарные знания, тезаурус, хранение, структура, память
Цитування
Kalashnyk M. P. Thesauruses in humanitarian knowledge / M. P. Kalashnyk // Discursive practices of the interpretation of culture and rt in the early XXI century : collective monograph / А. А. Genkin, M. P. Kalashnyk, Yu. I. Loshkov, T. S. Ovcharenko, A. Р. Ovchynnikova, T. І. Uvarova. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. – Р. 24–41