Childcare and Educational Activities of Religious and Public Organizations in Western Ukraine in 1900-1930

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Asian Exercise and Sport Science Journal
Анотація
The article presents the study of childcare and educational activities of religious and public organizations which existed in Western Ukraine in 1900-1930. These organizations were Maris Squads, Catholic Action, Ukrainian Catholic Union, Prosvita, Shevchenko Literary Society, M. Kachkovskiy Society, Russian Pedagogical Society, P. Mogila Society of scientific presentation, Society of Galician Greek Catholic priests (Russian protection, Ukrainian Regional Society of Children’s Protection and Youth’s Tutelage, Russian Conversation, Citizens’ reading room, Fedkovich Russian National House, Russian School, O. Dukhnovich Society. They were aimed at child's harmonic development and children's protection and social secure. The religious and public organizations established such children's institutions as preschool establishments (children’s ward, nursery schools, Frebel gorodets), tutelary-educational establishments (orphanages, shelters, vacation houses, special establishments for blind, deaf and dumb, mentally disabled and abandoned children, American kitchens for homeless children, consultations for mothers), school establishments (state and private gymnasiums, schools). The directions of childcare and educational activities implemented by religious and public organizations have been characterized. They are organization of preschool education and expansion of a network of preschools and schools; care for sick, poor and destitute children and orphans; financing of primary and secondary schools. These organizations promoted the development of Ukrainian culture and renewal of activity of national schools. У статті представлено дослідження догляду за дітьми та освітньої діяльності релігійних та громадських організацій, що існували в Західній Україні в 1900-1930 рр. Цими організаціями були загони Маріса, Католицька акція, Українська католицька спілка, Просвіта, Літературне товариство Шевченка, Товариство М. Качковського, Російське педагогічне товариство, Товариство наукових презентацій П. Могили, Товариство галицьких греко-католицьких священиків Опіка дітей та молоді, російська бесіда, читальня громадян, Російський національний дім Федьковича, Російська школа, Товариство О. Духновича. Вони були спрямовані на гармонійний розвиток дитини та захист дітей та соціальне забезпечення. Релігійні та громадські організації створили такі дитячі установи як дошкільні заклади (дитячий відділ, ясла-садок, городок Фребеля), виховні заклади (дитячі будинки, притулки, будинки відпочинку, спеціальні заклади для сліпих, глухих і німих, розумових інвалідів та покинутих дітей, американські кухні для бездомних дітей, консультації для матерів), шкільні заклади (державні та приватні гімназії, школи). Охарактеризовано напрямки догляду за дітьми та освітньої діяльності, які здійснюють релігійні та громадські організації. Вони - організація дошкільної освіти та розширення мережі дошкільних закладів та шкіл; догляд за хворими, бідними та знедоленими дітьми та сиротами; фінансування початкових та середніх шкіл. Ці організації сприяли розвитку української культури та поновленню діяльності національних шкіл. В статье представлено исследование ухода за детьми и образовательной деятельности религиозных и общественных организаций, существовавших в Западной Украине в 1900-1930 гг. Этими организациями были отряды Мариса, Католическая акция, Украинский католический союз, Просвита, Литературное общество Шевченко, Общество М. Качковского, российское педагогическое общество, Общество научных презентаций П. Могилы, Общество галицких греко-католических священников Опека детей и молодежи, российская беседа, читальня граждан, Российский национальный дом Юрия, Русская школа, Общество А. Духновича. Они были направлены на гармоничное развитие ребенка и защите детей и социальное обеспечение. Религиозные и общественные организации создали такие детские учреждения как дошкольные учреждения (детский сад, ясли-сад, городок Фребеля), воспитательные учреждения (детские дома, приюты, дома отдыха, специальные заведения для слепых, глухих и немых, умственно инвалидов и брошенных детей, американские кухни для бездомных детей, консультации для матерей), школьные учреждения (государственные и частные гимназии, школы). Охарактеризованы направления ухода за детьми и образовательной деятельности, осуществляющих религиозные и общественные организации. Они - организация дошкольного образования и расширение сети дошкольных учреждений и школ; уход за больными, бедными и обездоленными детьми и сиротами; финансирование начальных и средних школ. Эти организации способствовали развитию украинской культуры и возобновлению деятельности национальных школ.
Опис
Ключові слова
children, childcare, educational activities, development, religious and public organizations, Western Ukraine, діти, догляд за дітьми, освітня діяльність, розвиток, релігійні та громадські організації, Західна Україна, дети, уход за детьми, образовательная деятельность, развитие, религиозные и общественные организации, Западная Украина
Цитування
Childcare and Educational Activities of Religious and Public Organizations in Western Ukraine in 1900-1930 / I. Dychkivska, O. Ionova, O. Druhanova, S. Luparenko // Eurasian Exercise and Sport Science Association. – 2020. – Vol. 9 (8). – Pp. 55 – 61.