АВТОРКА РОМАНУ «МІДЛМАРЧ» ДЖОРДЖ ЕЛІОТ І «ОБРАЗ АВТОРА» ЯК ХУДОЖНЯ ІНСТАНЦІЯ ТВОРУ (ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-04-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Пропонується як перспективне дослідження співвідношення текстової інстанції "образ автора" та реальним авторством роману "Мідлмарк" у гендерній площині. Стверджується, що методологія вивчення образу автора як художньої категорії, що безпосередньо організовує текстовий простір, запропонована у працях Анатолія Гулака, з одного боку, та сучасні методи вивчення адресації художнього дискурсу, з іншого боку, застосовані для цієї мети. Автор, як суб'єкт роботи знайомить читача з інстанцією твору, вводить читача в зображуваний художній світ, і коли це відбувається, він (автор) безпосередньо проявляє в ньому і себе. Для того, щоб дослідити, чи виявляє себе образ автора в романі "Мідлмарк"" як чоловіча чи жіноча мовленнєва інстанція, філолог повинен проаналізувати цей образ, відтворити або змоделювати його структуру, охарактеризувати граматичні взаємодії та прояви на різних рівнях організації тексту. Усний переклад у цьому випадку орієнтований на врахування лінгвістичного аспекту твору, а також соціального та історико-літературного аспектів побутування роману в художньому дискурсі 19 століття і в наш час. It is proposed as a promising study of the correlation between the textual instance “author’s image” and the real authorship of the novel “Middlemarch” in the gender plane. It is argued that the methodology of studying the author's image as an artistic category, directly organizing the textual space, proposed in the works of Anatoly Gulak, on the one hand, and modern methods of studying the addressing of artistic discourse, on the other hand, are applicable for this purpose. The author as the instance of the work introduces the reader into the depicted artistic world, and when this happens, s/he (the author) directly manifests her/himself in it as well. In order to investigate whether the author’s image in the novel “Middlemarch” manifests itself as a male or female speech instance, the philologist must analyze this image, reproduce or model its structure, characterize grammatical interactions and manifestations at different levels of text organization. Interpretation in this case is focused on taking into account the linguistic aspect of the work and the social and historical-literary aspects of the novel’s existence in the artistic discourse of the 19th century and currently.
Опис
Ключові слова
образ автора, художня категорія, адресат, адресант, гендерний аспект, структура, інтерпретація, author’s image, artistic category, addressee, addresser, gender aspect, structure, interpretation
Цитування
Скоробогатова О. О. Авторка роману "Мідлмарч" Джордж Еліот і "образ автора" як художня інстанція твору (гендерний аспект) / О. О. Скоробогатова // Аргументи сучасної філології. Образ жінки: "жіноче", "феміністське", "фемінне" : матеріали другої Міжнар. наук. конф., Харків, 7–8 квіт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 275–279.