Психологічна структура переживання горя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі представлено узагальнений аналіз літератури з тематики переживання втрати, основні підходи до вивчення тематики горя та втрати. Описано внесок Е. Ліндеманна, З. Фрейда, Д. Боулбі, Ф. Є. Василюка, Е. Кюблер-Рос. Представлені основні форми горя. В процесі експериментального дослідження виявлено, що компонентний склад переживання горя залежить від ступеня горювання. Крім цього, переживання втрати змінює ставлення особистості до життя та смерті. Посттравматичне зростання впливає на полегшення деяких симптомів втрати, фізичний стан людини та на її посттравматичну адаптацію в обох групах досліджуваних. The work presents a generalized analysis of some literature on mourning, the main approaches to the concepts of grief and loss. The work describes the contribution of E. Lindemann, Z. Freud, J. Bowlby, F.E. Vasiluk, and E. Kubler-Ross. Moreover, the research also contains the main forms of grief. In the course of experimental research it was found that the component composition of grief experience depends on the degree of grief. In addition, the experience of loss changes an individual's attitude to life and death. Post-traumatic growth affects the relief of some symptoms of loss, physical condition and post-traumatic adaptation in both groups of subjects.
Опис
Ключові слова
втрата, смерть, горювання, переживання горя втрати, психологічна допомога, loss, death, bereavement, experience the grief of loss, psychological help
Цитування
Селіна Н. В. Психологічна структура переживання горя : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Н. В. Селіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 67 с. : табл.
Колекції